دو پیش بینی متفاوت از بازار سکه


پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از الگوی رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت (میداس) مقاله

سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا به دلایل مختلفی از جمله دو پیش بینی متفاوت از بازار سکه کسب سود، حفظ ارزش دارایی، جواهرات، پزشکی صورت می‌گیرد. به همین منظور پیش بینی قیمت طلا مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته از روش‌های مختلفی برای پیش بینی قیمت طلا دو پیش بینی متفاوت از بازار سکه استفاده شده است. در این پژوهش ما برای این منظور از الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت که این امکان را فراهم می‌کند که متغیرهای سری زمانی بصورت سالانه، فصلی، ماهانه و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. برآورد الگوها با استفاده از نرم افزار R در محدوده فصل سوم 1376 تا فصل سوم 1396 استفاده شده است. در ابتدا از داده‌های فصل سوم 1396 استفاده نشده است تا بتوان قدرت پیش بینی مدل را خارج از محدوده برآورد مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد که پیش بینی اولیه برای فصل سوم 1396 بدون وارد کردن داده‌های ماهانه مربوط به این فصل رشد 8.92 را نسبت به فصل قبل نشان می‌دهد که با مقایسه آن با قیمت واقعی خواهیم دید که مدل از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار است. پس از واردکردن داده‌های ماه‌های مهر ، آبان و آذر به ترتیب دقت پیش بینی بالاتر رفته و به قیمت واقعی بسیار نزدیک‌تر شده است. در آخر به پیش بینی قیمت طلا برای فصل چهارم 1396 با استفاده از داده‌ها تا فصل پاییز می‌پردازیم که نتیجه پیش بینی نشان از رشد 11.72 برای این فصل نسبت به فصل پاییز نشان می‌دهد.

پیش‌بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از الگوی رگرسیون داده‌ها با تواتر متفاوت (دو پیش بینی متفاوت از بازار سکه میداس)

سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا به دلایل مختلفی از جمله کسب سود، حفظ ارزش دارایی، جواهرات، پزشکی صورت می‌گیرد. به همین منظور پیش بینی قیمت طلا مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته از روش‌های مختلفی برای پیش بینی قیمت طلا استفاده شده است. در این پژوهش ما برای این منظور از الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت که این امکان را فراهم می‌کند که متغیرهای سری زمانی بصورت سالانه، فصلی، ماهانه و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. برآورد الگوها با استفاده از نرم افزار R در محدوده فصل سوم 1376 تا فصل سوم 1396 استفاده شده است. در ابتدا از داده‌های فصل سوم 1396 استفاده نشده است تا بتوان قدرت پیش بینی مدل را خارج از محدوده برآورد مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد که پیش بینی اولیه برای فصل سوم 1396 بدون وارد کردن داده‌های ماهانه مربوط به این فصل رشد 8.92 را نسبت به فصل قبل نشان می‌دهد که با مقایسه آن با قیمت واقعی خواهیم دید که مدل از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار است. پس از واردکردن داده‌های ماه‌های مهر ، آبان و آذر به ترتیب دقت پیش بینی بالاتر رفته و به قیمت واقعی بسیار نزدیک‌تر شده است. در آخر به پیش بینی قیمت طلا برای فصل چهارم 1396 با استفاده از داده‌ها تا فصل پاییز می‌پردازیم که نتیجه پیش بینی نشان از رشد 11.72 برای این فصل نسبت به فصل پاییز نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

  • پیش بینی قیمت طلا
  • الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت
  • میداس

20.1001.1.22516212.1398.9.0.10.2

مراجع

احمدی، سعید علی؛ احمدلو، مجید (1390)، پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از مدل آریما در بورس کالای ایران، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره نهم، صص: 61- 74.

امیر حسینی، زهرا؛ داورپناه، عاطفه (1394)، طراحی الگویی جهت پیش بینی قیمت طلا، با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و الگوریتم ؤنتیک و ارائه الگوریتم ترکیبی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 26، صص: 59- 83.

آرمن، سید عزیز؛ رئوفی، علی (1392)، ارزیابی پیش بینی‌پذیری قیمت طلا و مقایسه پیش بینی روش‌های خطی و غیر خطی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی کاربردی، سال اول، شماره سوم، صص: 1- 24.

بیات، محبوبه و نوفرستی، محمد (1394)، اقتصاد سنجی کاربردی سری‌های زمانی: الگوهای ترکیبی با تواتر متفاوت، تهران، نشر نور علم، چاپ اول.

بیجاری، مهدی؛ خاشعی، مهدی (1387)، بهبود عملکرد پیش بینی های مالی با ترکیب مدلهای خطی و غیرخطی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و شبکه های عصبی مصنوعی، پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره 27، صص: 83- 100.

جعفرزاده نجار، مرتضی؛ صباحی ، احمد (1394)، عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران، دو فصلنامه اقتصاد پولی و مالی، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صص: 83- 99.

دلاوری، مجید؛ رحمتی، زینب (1389)، بررسی عوامل موثر بر تغییرپذیری قیمت سکه در ایران با استفاده از مدل‌های آرچ، مجله دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 30، صص: 51- 68.

دلاوری، مجید؛ روشنی بروجنی، نفیسه (1391)، بررسی عوامل موثر بر تغییر پذیری قیمت‌های آتی سکه طلا، فصلنامه علوم اقتصادی، سال ششم، شماره نوزدهم، صص: 29- 58.

سرافراز، لیلا؛ افسر، امیر (1384)، بررسی عوامل موثر برر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی بر مبنای شبکه‌های عصبی فازی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 16، صص: 149- 165.

صمدی، سعید؛ نظیفی، نایینی (1392)، تحلیل عوامل موثر بر نوسان‌های قیمت طلا با استفاده از مدل‌های رگرسیون سوئیچینگ مارکوف و شبکه عصبی، دوفصلنامه اقتصاد پولی و مالی، سال 20، شماره6، صص:121- 146.

معمار نژاد، عباس؛ فرمان آرا، وحید (1390)، پیش بینی قیمت سکه طلا در بورس کالای ایران با رویکرد شبکه عصبی GMDH، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال دوم، شماره ششم، صص: 27- 48.

Alessi, L., Ghysels, E., Onorante, L., دو پیش بینی متفاوت از بازار سکه Peach, R., & Potter, S. (2014). Central bank macroeconomic forecasting during the global financial crisis: the european central bank and federal reserve bank of new york experiences. Journal of Business Economic Statistics, 32(4), 483-500.

Aye, G., Gupta, R., Hammoudeh, S., & Kim, W. J. (2015). Forecasting the price of gold using dynamic model averaging. International Review of Financial Analysis, 41, 257-266.

Ayele, A. W., Gabreyohannes, E., & Tesfay, Y. Y. (2017). Macroeconomic determinants of volatility for the gold price in Ethiopia: The Application of GARCH and EWMA Volatility models. Global Business Review, 18(2), 308-326.

Batten, J. A., Ciner, C., & Lucey, B. M. (2010). The macroeconomic determinants of volatility in precious metals markets. Resources Policy, 35(2), 65-71.

Bentes, S. R. (2015). Forecasting volatility in gold returns under the GARCH, IGARCH and FIGARCH frameworks: New evidence. Physica A: Statistical Mechanics its Applications, 438, 355-364.

Dhar, V., & Chou, D. (2001). A comparison of nonlinear methods for predicting earnings surprises and returns. IEEE Transactions on Neural networks, 12(4), 907-921.

Elder, J., Miao, H., & Ramchander, S. (2012). Impact of macroeconomic news on metal futures. Journal of banking finance Research Letters, 36(1), 51-65.

Fang, L., Yu, H., & Xiao, W. (2018). Forecasting gold futures market volatility using macroeconomic variables in the United States. Economic Modelling, 72, 249-259.

Gangopadhyay, K., Jangir, A., & Sensarma, R. (2016). Forecasting the price of gold: An error correction approach. IIMB management review, 28(1), 6-12.

Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2004). The MIDAS touch: Mixed data sampling regression models. working Paper,UCLA and UNC.

Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2006). Predicting volatility: getting the most out of return data sampled at different frequencies. Journal of Econometrics, 131(1-2), 59-95.

Klein, L., & Sojo, E. (1989). Combinations of high and low frequency data in macroeconometric models. In Economics in theory and practice: An eclectic approach (pp. 3-16): Springer.

Kristjanpoller, W., & Minutolo, M. C. (2015). Gold price volatility: A forecasting approach using the Artificial Neural Network–GARCH model. Expert Systems with Applications, 42(20), 7245-7251.

Lee, W.-C., & Lin, H.-N. (2010). The dynamic relationship between gold and silver futures markets based on copula-AR-GJR-GARCH model. Middle Eastern Finance Economics,(7),118-129.

Lin, J. (2010). Empirical study of Gold price Based on ARIMA and GARCH Models. Stockholm’s Universities.

Mensi, W., Beljid, M., Boubaker, A., & Managi, S. (2013). Correlations and volatility spillovers across commodity and stock markets: Linking energies, food, and gold. Economic Modelling, 32, 15-22.

Parisi, A., Parisi, F., & Díaz, D. (2008). Forecasting gold price changes: Rolling and recursive neural network models. Journal of Multinational financial management, 18(5), 477-487.

Pierdzioch, C., Risse, M., & Rohloff, S. (2015). A real-time quantile-regression approach to forecasting gold returns under asymmetric loss. Resources Policy, 45, 299-306.

Tripathy, N. (2017). Forecasting Gold Price with Auto Regressive Integrated Moving Average Model. International Journal of Economics Financial Issues, 7(4).

Zhu, Y., Fan, J., & Tucker, J. (2018). The impact of monetary policy on gold price dynamics. Research in International Business Finance Research Letters, 44, 319-331.

آژیر خطر در بازار سکه /پیش بینی قیمت سکه

آژیر خطر در بازار سکه /پیش بینی قیمت سکه

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت سکه در ایران تحت تاثیر چند متغیر مهم است که مهم ترین آن قیمت دلار و قیمت اونس طلاست. قیمت طلا با سر زمین خورد قیمت اونس طلا روز گذشته با سر زمین خورد و بیش از ۱۷ دلار کاهش را ثبت کرد. قیمت طلای جهانی روز چهارشنبه تا سطح ۱۶۳۳ دلار پایین آمد. شب گذشته نیز قیمت اونس طلا تا سطح ۱۶۲۲ دلار پایین آمد. نگرانی در بازار دلار، فشار در بازار سکه /بازارساز در کمین است قیمت دلار ثابت ماند از سوی دیگر نرخ دلار نتوانست بالای مرز ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان باقی بماند و نسبت به روز سه شنبه ثابت ماند. قیمت سکه در سرازیری افتاد این دو عامل موجب شد سطح انتظارات برای افزایش قیمت سکه کم شود و فلز گران بهای داخلی مانند روز سه شنبه در سرازیری قرار بگیرد.قیمت سکه عصر دیروز در محدوده ۱۴ میلیون و ۹۰۰ تا ۱۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان به فروش رسید. حباب سکه به ۱۹ درصد رسید! به دنبال این اتفاق، ارزش سکه در بازار داخلی افت کرد و حباب سکه بیشتر شد.ارزش ذاتی سکه دیروز ۱۲ میلیون و ۵۷۱ هزار تومان بود و حباب سکه به سطح ۱۹ درصد نزدیک شد. آژیر خطر در بازار سکه به صدا درآمد فعالان بازار معتقدند آژیر خطر در بازار سکه به صدا درآمده است و از احتمال زیان سکه بازان در این بازار سخن می گویند. این دسته از معامله‌گران باور دارند در صورتی که نرخ دلار عقب نشینی کند، سکه بازان با فشار فروش بیشتری مواجه خواهند شد و حتی ممکن است فلز گران بهای داخلی مرز مقاومتی ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم از دست بدهد. پیش بینی قیمت سکه از مسیر نرخ دلار البته عده ای دیگر می گفتند در صورتی که نرخ دلار صعودی شود این امر ممکن است تا حدودی از انتظارات کاهشی کم کند. با این حال قیمت دلار در معاملات پشت خطی دیشب نوسان صعودی قابل توجهی را ثبت نکرد و به نظر می رسد سکه بازان افزایشی شانس کمتری برای صعود داشته باشند. همچنین بخوانید شرط مهم برای جهش سنگین قیمت سکه /پیش بینی بازار سکه بازار دلار قفل شد /رفت و برگشت قیمت سکه بین دو کانال دلار به کمک بازار سکه می رود؟‌ /قیمت طلا اوج گرفت پس لرزه های یک خبر در بازار / تداوم سقوط قیمت دلار و سکه

قیمت طلا ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۲۹

قیمت طلا 29 مهر 1401 | قیمت طلا امروز جمعه 1401/7/29

جدیدترین قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار و اونس جهانی طلا امروز جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱ را در سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال مشاهده می کنید.

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در روز جمعه ۱۴۰۱/۷/۲۹ در بازار یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان تعیین شده و به فروش می رسد.

همچنین طلافروشی ها امروز جمعه بیست و نهم مهر ۱۴۰۱ قیمت فروش طلا ۲۴ عیار را یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان اعلام کردند.

قیمت طلا امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۱

قیمت هر مثقال طلا بر اساس ارزش گذاری در بازار جهانی ۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

گفتنی است، طلافروشی ها در بازار امروز هر گرم طلای دست دوم را به قیمت یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان خریداری می کنند.

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۲۹

امروز جمعه بیست و نهم مهر ۱۴۰۱ قیمت اونس طلا در بازار جهانی ۱۶۳۴ دلار ارزش گذاری شده است.

لیست قیمت طلا امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

  • گرم طلای ۱۸ عیار: ۱۳۴۰۰۰۰ تومان
  • گرم طلای ۲۴ عیار: ۱۷۹۰۰۰۰ تومان
  • مثقال طلا: ۵۸۱۰۰۰۰ تومان
  • اونس طلا: ۱۶۳۴ دلار

قیمت طلا 29 مهر 1401 | قیمت طلا امروز جمعه 1401/7/29

قیمت طلای ۲۴ عیار ۲۹ مهر ۱۴۰۱

نوسان قیمت طلا شاید به اندازه قیمت دلار و نرخ ارز سینوسی نبوده اما تغییرات زیادی داشته است .

آنچه از نمودار طلا نمایانگر است، تغییرات قیمتی این فلز در ماه های اخیر عمدتا افزایشی بوده و تورم زا .

طلا که پشتوانه ارز ملی هر کشوری است ، در خانه هر ایرانی یافت می شود .

نگاهی که بیشتر مردم ایران به طلا دارند ، نگاه سرمایه گذاری و کسب سود از نوسانات بازار طلا است.

قیمت روز طلا جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱

از آنجاییکه «طلا» تبدیل به کالایی سرمایه ای شده ، اطلاع از بروزترین قیمت طلا اهمیت دو چندان پیدا کرده است .

طلا اغلب به عنوان منبع امن سرمایه گذاری در برابر تورم و کاهش ارزش ارز به شمار می رود .

این موضوع بیشتر ناشی از اجرای گسترده محرک های مالی در کشورهای دنیا است .

درست مثل قیمت دلار ، اطلاع از نوسانات بازار طلا برای کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر مهم است .

بدین منظور سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال سعی دارد به صورت روزانه آخرین قیمت طلا ، سکه و ارز را برای مخاطبان فراهم کند .

پیش بینی آینده قیمت طلا در سال ۱۴۰۱

به عقیده چارلی موریس، مدیر صندوق خانه آتلانتیک سرمایه گذاری در بازار طلا جذاب تر و سود حاصل از آن چشمگیر تر از سرمایه گذاری در بورس است .

پیش بینی موریس از چشم انداز بازار طلا مثبت بوده و قابلیت نقدشوندگی آن را بالا می داند .

او می گوید: من به شخصه بیشتر سبد سهامم را به طلا اختصاص داده ام؛ شاید در کوتاه مدت سود کمتری به دست بیاورم اما نگران این نیستم که هر رویدادی در هر نقطه از جهان سرمایه ام را هدر دهد .

به گفته تحلیلگران، کاهش ارزش دلار و تاثیرات احتمالی تورم در نتیجه اجرای محرک های اقتصادی در آمریکا، عوامل اصلی افزایش قیمت طلا هستند.

بسیاری از تحلیلگران اما معتقدند طلا امسال همچنان از سیاست پولی انبساطی و نرخ واقعی بهره پایین منفتع خواهد بود .

اوله هانسن، تحلیلگر دو پیش بینی متفاوت از بازار سکه ساکسو بانک می گوید: «تا زمانی که سود اوراق قرضه بالاتر رود، بازار طلا برای یافتن جای پا با چالش مواجه است.»

قیمت طلا ۲۹ مهر ۱۴۰۱

قیمت گذاری طلا بر اساس روش های مختلفی انجام می شود .

هرچند عرضه و تقاضا اصلی ترین دلیل افزایش یا کاهش قیمت هر کالایی است اما طلا در بازار ایران تا حدودی مستثنی است .

با وجود اینکه سال گذشته و با رشد یکباره بورس شاهد صف فروش طلاهای خانگی در طلافروشی ها بودیم اما قیمت طلا کاهش چندانی نداشت .

به عقیده سوکی کوپر، تحلیلگر استاندارد چارترد، طلا همچنان دلار را دنبال می کند و انتظار می رود در آینده نیز همچنان این روند را ادامه دهد .

کوپر می گوید: با توجه به اینکه محرک مالی آمریکا به کسری بودجه بیشتر این کشور منجر خواهد شد، فراتر از کوتاه مدت، ما معتقدیم که چشم انداز طلا همچنان رو به رشد است .

قیمت طلای دست دوم ۲۹ مهر ۱۴۰۱

به عقیده بسیاری از افراد طلای نو با طلای دست دوم تفاوتی ندارند .

آنها می گویند: طلا، طلاست!

این افراد معتقدند در صورت نو بودن طلا، باید پول اجرت آن را بپردازند اما با خرید طلای دست دوم ، این پول در جیبشان می ماند .

هرچند این نگاه در خصوص افرادی که نگاه سرمایه گذاری دارند بیشتر صدق می کند .

قیمت طلا ۲۹ مهر ۱۴۰۱

اگر دو پیش بینی متفاوت از بازار سکه قصد دارید طلا را به عنوان سرمایه جمع کنید بدون شک باید طلای دست دوم و کم اجرت بخرید .

از این رو فردی که به زیبایی مدل و طرح طلا اهمیت می دهد بهتر است سمت طلای دست دوم نرود .

الان مدت هاست به دلیل نوسان لحظه ای قیمت طلا ، قیمت طلای دست دوم ارائه نمی شود .

پیش‌بینی متفاوت از قیمت طلا و سکه | اکنون زمان خریدن طلاست؟

پیش‌بینی متفاوت از قیمت طلا و سکه | اکنون زمان خریدن طلاست؟

حسین اسدی‌نیا، کارشناس حوزه طلا و سکه در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: در حال حاضر وضعیت بازار جهانی طلا مناسب نیست و اونس جهانی نباید به کمتر از ۱۶۸۰ دلار می‌رسید. رسیدن قیمت جهانی طلا به زیر این رقم، احتمال رسیدن ارزش اونس به ۱۶۰۰ دلار را تشدید می‌کند تا شاید تقاضای جهانی برای خرید طلا افزایش یابد.

این کارشناس افزود: اما دلار در بازار آزاد ایران به یک ثبات نسبی رسیده است. اما این ثبات به دلیل امید بازار به احیای مذاکرات هسته‌ای است و دو پیش بینی متفاوت از بازار سکه با وضعیت اقتصادی کشور، نرخ دلار باید بالاتر از قیمت کنونی باشد.

این کارشناس حوزه طلا و سکه در ادامه توضیح داد: نرخ فعلی دلار از لحاظ معیشتی در کانال مناسبی قرار دارد. اما برای بازار طلا و سکه در کشور، با توجه به شرایط رکودی بازار طلای جهانی، رشد چندانی در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود.

اسدی‌نیا گفت: الان زمان مناسبی برای خرید طلا و سکه و سرمایه‌گذاری در این بازار برای کوتاه‌مدت نیست. اما مردم می‌توانند در این بازار برای اهداف بلندمدت خود اقدام به خرید طلا و سرمایه‌گذاری کنند.

اما آیا تعطیلی‌های این هفته تاثیری در قیمت‌ها خواهد گذاشت؟

چندی پیش نیز، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: در هفته گذشته، اونس جهانی طلا با کاهش قیمت همراه شد. همچنین، با توجه به نبود تقاضا و نوسانات نرخ دلار، بازار طلا هم با کاهش قیمت همراه شد.

او در ادامه افزود: با توجه به اینکه در هفته آینده به پایان ماه صفر نزدیک می‌شویم و سه روز از هفته تعطیل است، به نظر می‌رسد نوسان چندانی در بازار طلا و سکه مشاهده نشود. اگر در هفته آینده، اونس جهانی نوسان چندانی نداشته باشد و همچنین، اخبار سیاسی_اقتصادی مهمی در سطح بین‌المللی منتشر نشود، بازار طلا و سکه با همین کانال فعلی، به کار خود ادامه می‌دهد. اما اگر نوسانی در بازار رخ دهد، احتمال کاهش قیمت بیشتر از افزایش قیمت خواهد بود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران توضیح داد: خرید مصنوعات طلا برای سرمایه‌گذاری در بلندمدت، همیشه برای مردم ایمن بوده است. با کاهشی که در روزهای گذشته اتفاق افتاده و ثبات نسبی حاکم در بازار، مردم می‌توانند اقدام به خرید طلا و سکه کنند.

از بازار چه خبر؟

سکه که در هفته‌های گذشته به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود، این هفته با کاهش نسبی قیمت‌ها مواجه شد. این فلز گران بهای داخلی تا لحظه انتشار این گزارش، به قیمت ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

طی معاملات امروز، دوم مهر نیز قیمت سکه طرح جدید با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۹۹۸ تومان رسید.

به عقیده عده ای از معامله گران به نظر می رسد نوسان قیمت اونس طلا یکی از دلایل ریزش فلز گران بهای داخلی بوده است. قیمت اونس طلا کانال ۱۷۰۰ دلار را از دست داد و وارد کانال پایین‌تر شد./تجارت نیوزاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.