الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟


الگوی بعدی الگوی خفاش متناوب که Alternate Bat Pattern هستش و برای این که بتونید الگوهای هارمونیک رو دنبال کنید و همه ی اون ها رو بتونید ببینید که به چه صورتی هست توضیحات مربوط به این چند مورد میتونید به سایتharmonictrader.com که هم در واقع الگوی هارمونیک کامل توضیح داده نمونه های اون رو گفته و هم نرم افزاری رو داره که این الگو ها رو کامل میکشه.

تحلیل پایداری الگوریتم خفاش

الگوریتم خفاش، نوعی الگوریتم هوش‌جمعی است که از رفتار خفاش‌های کوچک هنگام جهت‌یابی برای شکار، الهام گرفته شده است. الگوریتم‌های هوش‌جمعی الهام‌گرفته از طبیعت‌اند که در مسائل بهینه‌سازی دشوار بسیار کارآمد عمل می‌کنند. همچنین، این الگوریتم‌ها ساده و انعطاف‌پذیرند و پیاده‌سازی آسانی دارند. تحلیل پایداری الگوریتم‌های هوش‌جمعی، استفاده از آنها را قابل اطمینان‌ ‌و رسیدن به پاسخ را تضمین می‌کند. پیش از این، تحلیل پایداری برای برخی از الگوریتم‌های هوش‌جمعی ازجمله بهینه‌سازی ازدحام ذرات و جستجوی گرانشی انجام شده است؛ اما تحلیل ریاضی کافی برای الگوریتم خفاش انجام نشده است. به همین منظور در این مقاله، پایداری الگوریتم خفاش با استفاده از روش لیاپانوف تحلیل شده است. در این مطالعه، ابتدا پایداری الگوریتم خفاش استاندارد تحلیل شد. با توجه به موفق‌نبودن تلاش‌های انجام‌شده برای تحلیل پایداری الگوریتم استاندارد، روابط به‌روزرسانی جدیدی برای افزایش درجة آزادی الگوریتم خفاش ارائه شد. سپس تحلیل پایداری الگوریتم با روابط به‌روزرسانی جدید انجام شده است. نتایج تجربی نشان‌دهندة پایداری الگوریتم با روابط به‌روزرسانی جدید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stability Analysis of Bat Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mahsa Fozuni Shirjini 1
  • Amin Nikanjam 2
  • Mahdi Aliyari Shoorehdeli 3

1 Faculty of Computer Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

2 Faculty of Computer Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

3 Faculty of Electrical Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Bat Algorithm is a type of swarm intelligence algorithm which is inspired by the behavior of little bats which are looking for direction in hunting opportunities. Swarm intelligence algorithms are inspired by the nature which are very efficient on crucial optimization problems. These algorithms are simple, flexible and can be implemented easily as well. Analyzing swarm intelligence algorithms makes their utilization reliable and guarantees finding answers by them. Earlier, stability analysis has been accomplished for some swarm intelligence algorithms including Particle Swarm Optimization and Gravitational Search but sufficient mathematical analysis for the bat algorithm has not been done. For this purpose, in the present paper, we considered Bat Algorithm stability analysis using Lyapunov method. In this study, at first, stability analysis of standard bat algorithm has been analyzed. Because of unsuccessful attempts to analyze the stability of standard algorithm, new updating relations has been introduced to increase the degree of freedom. The stability analysis has been presented for these relations. Experimental results illustrate the stability of the new updating relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bat Algorithm
  • Optimization
  • Lyapunov Stability Analysis
  • Convergence
اصل مقاله

1- مقدمه[1]

الگوریتم خفاش، نوعی الگوریتم هوش‌جمعی است که یانگ در سال 2010 ارائه کرد [1]. این الگوریتم از رفتار خفاش‌های کوچک برای جستجوی شکار، الهام گرفته است. ازجمله مزایای الگوریتم خفاش به توانایی تنظیم فرکانس و تمرکز خودکار (تغییرات خودکار میزان انتشار بلندی صدا و پالس، قابلیت تمرکز خودکار را برای این الگوریتم فراهم می‌کند؛ به‌طوری‌که استخراج راه‌حل‌ها در قسمتی از فضای جستجو با نتایج امیدبخش بهتر می‌شود) اشاره می‌شود. در سال‌های اخیر، پژوهشگران به الگوریتم خفاش توجه بسیاری کرده‌اند. کاربردهای بسیار زیادی برای این الگوریتم وجود دارد، ازجمله کاربردهای آن به بهینه‌سازی پیوسته، زمان‌بندی، تخمین پارامتر، دسته‌بندی و خوشه‌بندی، پردازش تصویر و منطق فازی اشاره می‌شود ]2-10[. همچنین، انواع مختلفی از الگوریتم خفاش ارائه شده است ]11-13[.

بررسی پایداری و همگرایی الگوریتم‌های هوش‌جمعی حائز اهمیت است؛ زیرا تعداد الگوریتم‌های هوش‌جمعی ارائه‌شده بسیار زیاد است و هیچ تضمینی برای پایداری این الگوریتم‌ها و رسیدن به پاسخ مناسب با آنها وجود ندارد. پیش از این، تحلیل پایداری برای برخی از الگوریتم‌های هوش‌جمعی ازجمله بهینه‌سازی ازدحام ذرات، جستجوی گرانشی انجام شده است [14, 15]. نخستین مقاله به‌منظور بررسی الگوریتم خفاش مربوط به سال 2017 است که در آن یافتن بهترین تنظیم پارامتر برای دستیابی به نتایج بررسی شده است [6]. همچنین چن و همکاران [23] با استفاده از مدل زنجیرة مارکوف و مدل ماتریس پویا تجزیه و تحلیل نظری برای خفاش استاندارد انجام دادند. آنها مدل ساده‌ای از الگوریتم خفاش استاندارد را بدون تغییرات بلندی صدا و میزان پالس در نظر گرفتند. همچنین در سال‌های اخیر در مقالاتی، تنظیم پارامتر الگوریتم خفاش و بهبود این الگوریتم بررسی شده است ]24-25[.

در این مقاله، پایداری الگوریتم خفاش تحلیل می‌شود. ادامة مقاله به این صورت است: در بخش 2، الگوریتم خفاش استاندارد توضیح داده شده و در بخش 3، روابط به‌روزرسانی جدید ارائه‌ شده است. در ادامه، این روابط به‌روزرسانی با استفاده از فضای حالت، نمایش داده می‌شود. سپس با استفاده از روش لیاپانوف، پایداری روابط به‌روزرسانی پیشنهادی تحلیل می‌شود. گفتنی است به‌دلیل استفاده از روش لیاپانوف، شرایط به دست آمده محافظه‌کارانه‌اند و رعایت‌نکردن این شرایط، لزوماً به معنی ناپایداری نخواهد بود. بخش 4، فضای پایدار را توصیف کرده است. در بخش 5 نتایج تجربی آمده و در بخش آخر، نتیجه‌گیری ارائه شده است.

2- الگوریتم خفاش استاندارد

الگوریتم خفاش یکی از الگوریتم‌های فراابتکاری الهام‌گرفته از طبیعت است که در سال 2010 یانگ آن را معرفی کرد [1]. این الگوریتم براساس اصول زندگی خفاش‌ها طراحی شده است و نخستین الگوریتم از انواع الگوریتم‌هایی است که از تنظیم فرکانس استفاده می‌کنند. خفاش‌های کوچک در تاریکی مطلق با انتشار صدا و دریافت آن، طعمه را شکار و از برخورد با موانع، اجتناب می‌کنند. الگوریتم خفاش از ویژگی‌های ردیابی این خفاش‌های کوچک در جستجوی شکار الهام گرفته شده است [1].

برای توسعة این الگوریتم از سه فرض اصلی زیر استفاده شده است [16-18]:

1. همة خفاش‌ها از انعکاس صدا برای تشخیص فاصله استفاده می‌کنند و تفاوت بین موانع پیش رو و مواد غذایی را می‌دانند.

2. پرواز خفاش‌ها به‌صورت تصادفی با سرعت در مکان است. همچنین، آنها به‌طور خودکار فرکانس یا طول موج پالس‌های انتشار خود و پالس خروجی را با توجه به میزان نزدیکی هدفشان تنظیم می‌کنند.

3. هرچند بلندی صدا به روش‌های مختلفی تغییر می‌کند، فرض گرفته می‌شود بلندی صدا از یک بزرگ به یک مقدار حداقل تغییر می‏کند.

در این الگوریتم هر خفاش با معیارهای سرعت و مکان در تکرار t ام سنجیده می‌شود. در میان تمام راه‌حل‌ها در کل جمعیت، بهترین راه‌حل وجود دارد؛ بنابراین، با استفاده از روابط 1 تا 3، فرکانس، سرعت و مکان در هر تکرار به‌روز‌رسانی می‌شوند:

که در آن یک بردار تصادفی با توزیع یکنواخت است. همچنین، فرکانس هر خفاش بین و خواهد بود که مقدار این دو متغیر به ابعاد مسئله بستگی دارد و معمولاً و در نظر گرفته می‌شود [1].

در هر تکرار با استفاده از جستجوی محلی، یکی از بهترین جواب‌ها انتخاب شده است و موقعیت جدید هر یک از خفاش‌ها به‌طور محلی با گام تصادفی با استفاده از رابطة زیر به روز می‌شوند:

که در آن یک عدد تصادفی بوده و میانگین بلندی صدای خفاش‌ها در تکرار t است.

همچنین، بلندی صدای و میزان پالس ارسالی در هر تکرار به‌صورت زیر به روز می‏شود:

که در آن و مقادیر ثابت‌اند و برای هر و هنگامی که داریم:

در الگوریتم خفاش تنظیم فرکانس، سرعت و دامنة حرکت ذرات را مشخص می‌کند. سرعت و دامنة حرکت ذرات با توجه به تغییرات بلندی صدا و پالس انتشار، متفاوت است. تغییرات میزان انتشار بلندی صدا و پالس، قابلیت تمرکز خودکار برای این الگوریتم را فراهم می‌کند؛ به‌طوری‌که استخراج راه‌حل‌ها در قسمتی از فضای جستجو بهتر می‌شود که نتایج امیدبخش‌اند. می‌دانیم فرکانس بالاتر یعنی طول موج کوتاه‌تر و فاصلة کمتری را طی می‌کند؛ بنابراین، خفاش‌ها وقتی به طعمه نزدیک‌ترند، صدای آنها فرکانس بیشتری خواهد داشت. تنظیم فرکانس در این الگوریتم موجب موازنة بین اکتشاف و استخراج می‌شود. شبه کد الگوریتم خفاش در شکل (1) نشان داده شده است.

شکل (1): شبه کد الگوریتم خفاش استاندارد [1]

3- روابط به‌روزرسانی جدید و تحلیل پایداری آن

در تلاش‌های انجام‌شده با استفاده از روش لیاپانوف دربارة پایداری یا ناپایداری الگوریتم خفاش استاندارد نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ زیرا همواره علامت مقادیر ویژة به دست آمده متفاوت بود و امکان اظهارنظر دربارة پایداری یا ناپایداری این الگوریتم وجود نداشت؛ بنابراین، با استفاده از افزایش درجه آزادی الگوریتم و افزودن پارامتر جدید به آن، در جهت همگراشدن الگوریتم خفاش تلاش شد. بدین‌منظور، پارامتر w با هدف پایدارشدن الگوریتم، به روابط به‌روزرسانی الگوریتم خفاش اضافه شد. روابط به‌روزرسانی پیشنهادی به‌صورت روابط (7) و (8) خواهد بود:

در این روابط، پارامترهای w و f به‌صورت آزادانه مقدار می‌گیرند و برای مقداردهی آنها نیاز به پیروی از رابطة خاصی نیست؛ اما ممکن است شرایط پایداری، محدودیتی روی مقادیر پارامترهای w و f اعمال کند.

با استفاده از تعریف ، نمایش فضای حالت روابط به‌روزرسانی جدید به‌صورت زیر خواهد بود:

که در آن ماتریس حالت، ماتریس ورودی و ماتریس خروجی است.

قضیة لیاپانوف - سیستم در نزدیکی نقطة تعادل در مبدأ پایدار مجانبی است، اگر تابع اسکالری همانند V(x)وجود داشته باشد که شرایط زیر را برآورده کند ]22[:

1. V(x) در محدوده‌ای حول مبدأ S پیوسته است و مشتق‌های جزئی آن نیز پیوسته‌اند.

شرایط 1 تا 3، معین مثبت‌بودن V(x) را تضمین می‌کنند و شرط 4 به معنی معین منفی‌بودن است.

نکته 1. سیستم یک نقطة تعادل منحصربه‌فرد در و دارد؛ جایی که متغیر با زمان است که می‌تواند بهترین موقعیت ذرات باشد. اگر ثابت و تغییرناپذیر با زمان باشد، این موضوع برای دینامیک باقی ذرات (ذراتی به‌جز بهترین ذره) معتبر نیست. ازاین‌رو، نقطة تعادل فقط برای بهترین ذره وجود دارد که بهترین راه‌حل محلی الگوریتم خفاش در تکرار فعلی است و می‌تواند بهترین راه‌حل پس از تمام تکرارها باشد. اگر دینامیک بهترین ذرات به‌طور صحیح پایدار باشند، تضمین می‌شود ذره به نقطة تعادل نزدیک‌تر می‌شود (درواقع به بهترین ذره نزدیک‌تر می‌شود). ممکن است شرایط برای وجود یک نقطة تعادل برای هر ذره در تمام زمان‌ها در الگوریتم خفاش درست نباشد. تجزیه و تحلیل بقیه ذرات (غیر از بهترین ذره) چالش‌برانگیز است و در این مقاله بررسی نشده است [15].

تابع اسکالر لیاپانوف v(x)به‌صورت زیر تعریف می‌شود که تمامی شرایط قضیة لیاپانوف به‌جز شرط 4 را برآورده می‌کند. برای برآورده‌کردن شرط 4 نیاز است شرایط خاصی برقرار باشد و بررسی شود تحت چه شرایطی این تابع لیاپانوف در تمامی شرایط قضیه صدق می‌کند.

برای بررسی شرط چهارم قضیة لیاپانوف باید شرایطی به دست آید که موجب منفی‌شدن یا همان می‌شود؛ بنابراین داریم:

الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟

راهنمای دوره آموزشی تحلیل تکنیکال

این دوره همواره در حال بروزرسانی است.

با شرکت در دوره آموزش تحلیل تکنیکال (تریدرشو) بصورت دائمی و رایگان به نسخه بروز شده دوره دسترسی خواهید داشت.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟

آموزش جامع پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView)

آموزش مبانی تحلیل تکنیکال (بخش اول)

آموزش مبانی تحلیل تکینکال (بخش دوم)

آشنایی با فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترده

تحلیل زمانی فیبوناچی

معرفی الگوهای شمعی بازگشتی اصلی

معرفی الگوهای شمعی بازگشتی ثانویه

معرفی الگوهای شمعی ادامه دهنده

معرفی الگوهای بازگشتی کلاسیک قیمتی

معرفی الگوهای هارمونیک

معرفی الگوهای هارمونیک پیشرفته

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش اول)

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش دوم)

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش سوم)

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها (بخش چهارم)

تدوین استراتژی معاملاتی بر اساس واگرایی ها (بخش اول)

استراتژی معاملاتی ایچیموکو (Ichimoku Cloud) | بخش اول

استراتژی معاملاتی ایچیموکو (Ichimoku Cloud) | بخش دوم

چنگال آندروز (Andrews’ Pitchfork) | بخش اول

چنگال آندروز (Andrews’ Pitchfork) | بخش دوم

نظریه دلبرت گن

استراتژی مارتینگل چیست؟

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی: تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟ توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، طبقه دوم اداری، واحد 158

تلفن تماس: 02128426280

درباره شرکت پیشرو آساک:

شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پیشرو آساک (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 4327، به عنوان شرکت خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه فناوری های مالی (فین تک) و همچنین سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی به صورت الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟ کاملا تخصصی و حرفه ای به ارائه محصولات، مشاوره ها و دوره های آموزشی می پردازد.

الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟

آخرين نوشته ها

دسته بندي ها

جستجو

لينک دوستان

لينک هاي روزانه

آرشيو

برچسب ها

امکانات

قالب وبلاگ

الگوی هارمونیک Harmonic Pattern

آموزش پترن هارمونیک-الگوی هارمونیک-آموزش بورس-طلا

یکی از روش های تحلیل تکنیکالی که در بازار استفاده میشه استفاده از الگوی هارمونیک هست که این الگوها بر اساس بازگشت های فیبوناچی در واقع طراحی شده و نکاتی رو تو بازار برای ما مشخص میکنه که پتانسیل زیادی برای بازگشت دارن که به اون ها PRZ یا Potential Reversal Zone میگن نقاط بازگشتی قوی هستش اما این رو هم بدونید که فیلد های استفاده از هارمونیک بالاست.یعنی مواردی که الگو تشکیل میشه ولی شکست میخوره بالاست برای همین برای اینکه بتونیم از اون بهتر استفاده کنیم نیاز به یه سری تاییداتی داریم که این تاییدات میتونن موارد مختلفی باشن

تاییدات پترن هارمونیک

از این تاییدات کندل استیک ها باشه که به شما کمک بکنه یا استفاده از اندیکاتور ها باشه یا لول های فیبوناچی باشه یا روش هایی که در مورد اون تا حالا صحبت کردیم مثل اشباع هایی که اتفاق میفته یا خرید و فروش های هیجانی که وجود داره مواردی هم که باعث میشه ممکنه که در واقع به شما هشدار بده که الگوی مورد نظر فیلد بشه اولیش گپ هست اون شکاف هایی که معمولا قیمت از جمعه به دوشنبه ها میخوره و یا یه سری خبر های خیلی مهم توی هفته اتفاق میفته یا بسته شدن نمودارهای شمعی که از اون حدی که انتظار داریم با فاصله ی بیشتری بسته میشه هشداری هستش که به ما داده میشه برای این که ممکنه الگوی مورد نظر در حال فیلد شدن باشه.

اولین الگو از پترن هارمونیک الگوی AB مساوی CD هست که یکی از عمومی ترین الگو های هارمونیک هست که تشکیل میشه AB مساوی CD یعنی یک مسیری حرکت میکنه بازگشتی اتفاق میفته یعنی A تا B حرکت میکنه B تا C به سمت بالا حرکت میکنه که این B تا C نسبت به A تا B‌ از 61 تا 78.6 درصد اون هست و دوباره بعد از نقطه C به سمت پایین حرکت میکنه و هر موقع نسبت به نقطه BC به 1.27 تا 1.618 فیبوناچی الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟ برسه در اون منطقه ها که بین این دو عدد هستش انتظار بازگشت به سمت بالا رو داریم که اینجا توضیحاتش رو خدمتتون دادیم در حالت صعودیش هست و در حالت نزولی یک مسیر صعودی برگشت پایین به سمت عقب باز میگرده تا لول 61 تا 78 فیبوناچی و بعد ادامه ی مسیر که نسبت به نقطه ی BC در فاصله 1.27 تا 1.618 قرار داره و در نقطه ی مورد نظر انتظار حرکت نزولی رو داریم.از هر کدوم از این موارد یه مثالی رو خدمتتون نشون میدیم که با اون ها آشنا شین در اینجا یه مسیر نزولی داشتیم از A به B و بعد از B به C که حرکت داشتیم که بین 61 تا 76.4 بوده که نقطه B به C هست و بعد از اون از C شروع به حرکت کرده به سمت پایین همون جور که میبینید در منطقه ی حدود 1.27 طبق توضیحاتی که دادیم یعنی در اصل منطقه ی 1.27 تا 1.68 انتظار بازگشت داشتیم که در اینجا بازگشت رو انجام دادیم و به سمت بالا پیش رفته.

الگوی گارتلی Gartley Pattern

خب برمیگردیم میریم سراغ پترن هارمونیک , دوم الگوی گارتلی هستش و این الگو الگویی هستش که از سه فیبوناچی تشکیل شده مثل اون جا از دو فیبوناچی نیست از رابطه ی سه فیبوناچی با هم هستش و مربوط هست به الگوی گارتلی که یه مسیری طی میشه و بعد ریزش اتفاق میفته تا 61.8 درصد X به A بعد از B به سمت بالا حرکت میکنه به سمت C که رابطه ش با خط AB از 38.2 تا 88.6 هست و بعد مسیر به سمت پایین حرکت میکنه که نسبت به BC از 1.27 تا 1.618 هست و نقطه D حدودا در لول 78.6 از X به A هست همین جور که میبینید توی هر قسمت رابطش با قبلی یا با مورد مورد نظر ذکر شده مثلا XA و AB که AB رابطه اش با نقطه چین با XA نشون داده شده.این نقطه چین نشون میده که رابطه BC با AB به چه صورته و این نقطه چین نشون میده که رابطه CD با BC به الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟ چه صورته و این نقطه چین بزرگ نشون میده که رابطه CD با XA به چه صورت هست و همین جوری هم در روند نزولی داریم خب نمونه ای از الگوی مورد نظر که یک حرکت به سمت پایین داریم و بعد به منطقه ی مورد نظر بر میگرده ریزش انجام میشه و به منطقه حدود 61.8 میرسه الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟ و از اینجا طبق رابطه های فیبوناچی انتظار داریم که از این جا به سمت 1.27 که این جا ها هست حرکت کنه و بعد ریزش اتفاق بیفته. همون جور که انتظار داشتیم این ریزش اتفاق افتاده.

الگوی پروانه Butterfly Pattern

الگوی بعدی الگوی پروانه هست که نسبت های اون در شکل توضیح داده شده بازم سه تا فیبوناچی داریم XA حرکت AB تا 78.6 از XA حرکت BC که تا 38.2 تا 88.6 از AB و بعد حرکت CD که 1.618 تا 2.618 از BC خواهد بود و هم چنان در حالت بیریش اونو میبینید که در شکل نمونه ی اون رو خدمتتون کشیدیم که ریزش حرکت به سمت بالا ریزش مجدد با استفاده از همون رابطه هایی که وجود داره و بعد از این جا تا 1.68 رفته و اون ریزش مورد نظری که ما انتظار داشتیم از این جا انجام شده.

الگوی خفاش Bat Pattern

الگوی بعدی الگوی بت هستش که شکل اون به شکل خفاشه. همون جور که میبینید رابطه هاش مشخص هست X به A حرکت میکنه بعد A الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟ به B که تا 38.2 تا 50 درصد حرکت XE هست بر حرکت BC که 38.2 تا 86 از AB و بعد حرکت CD که 1.618 تا 2.618 از BC خواهد بود که این جا نمونه اون رو خدمتتون کشیدیم و توضیح دادیم رابطه هاش مشخصه همون جور که میبینید یک منطقه ای هستش که حرکت انجام شده و نیاز هست تا کل اون رو بکشیم تا بهتر بتونیم ببینیم

الگوی خرچنگ Crab Pattern

آموزش پترن هارمونیک-الگوی هارمونیک-الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوی آخری که خدمتتون توضیح میدیم الگوی خرچنگ یا Crab هست که رابطه ی اون هم دوباره توضیح داده شده X به A حرکت A به B که 38.2 تا 61.8 XE هست بعد حرکت BC از 38.2 تا 88.6 از AB و حرکت CD که 2.24 تا 3.618 از BC خواهد بود و در این منطقه انتظار برگشت به بالا رو خواهیم داشت که توی شکل نمونه ی اون رو میبینیم که حرکت اتفاق افتاده و با همون نسبت ها حرکت کرده و در حدود 2.24 بازار به سمت پایین حرکت خودش رو انجام داده.خب یه سری الگو های دیگه ای هم هستش مربوط به الگو های هارمونیک که الگوی پنج صفر هست و الگو بعدی الگوی کوسه هست. الگوی بعدی الگوی سه حرکت هست.

الگوی خفاش متناوب Alternate Bat Pattern

آموزش پترن هارمونیک-الگوی هارمونیک-الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوی بعدی الگوی خفاش متناوب که Alternate Bat Pattern هستش و برای این که بتونید الگوهای هارمونیک رو دنبال کنید و همه ی اون ها رو بتونید ببینید که به چه صورتی هست توضیحات مربوط به این چند مورد میتونید به سایتharmonictrader.com که هم در واقع الگوی هارمونیک کامل توضیح داده نمونه های اون رو گفته و هم نرم افزاری رو داره که این الگو ها رو کامل میکشه.

رسم الگوها

چون کشیدن این الگوها سخت هستش ترسیم اون ها سخت هست و با چشم راحت نمیشه اونا رو دید اندیکاتورهایی در بازار هست به صورت Free که میتونید Search بکنید و الگوهای هارمونیک رو براتون توی متاتریدر میکشه و اسمش هم میکشه که الگوی پروانه همه رو میکشه و نقاط PRZ هم مشخص میکنه و دیگه شما نیازی نیست که انقدر بخواین دنبال این الگوها بگردین چون بسیاری از اون ها شناسایی الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟ اش سخت هستش و خیلی نیاز به تکرار و تمرین وجود داره تا تک تک این الگوها رو بتونید تو بازار ببینید تو اون جا به راحتی میتونه این الگوها رو توی متاتریدر رسم کنه. اگه از این روش استفاده میکنید اون ها رو ببینید روش هایی که برای شناسایی نقاط PRZ استفاده میشه بهترین اون روش Price Action یا رفتار های قیمت هستش که در جلسات آتی خدمتتون توضیح خواهیم داد و خیلی راحت تر میتونید در تایم فریم های مختلف نقاط رو پیدا بکنید.

خرید و آموزش محل دقیق لانه خفاش

لانه خفاش چه خاصیتی دارد | خفاش ها موجودات جالب و عجیبی هستند. لانه خفاش ها خواص عجیبی درمانی دارند. در این مقاله به محل زندگی خفاش ها. لانه سازی . قیمت لانه خفاش ها و دیگر مسائل پیرامون خفاش ها پرداخته شده است.

خاصیت لانه خفاش و محل زندگی آنها.

خاصیت لانه خفاش و محل زندگی آنها. خفاش ها موجودات جالب و عجیبی هستند لانه خفاش ها خواص عجیبی درمانی دارند در این مقاله به محل زندگی خفاش ها. لانه سازی . قیمت لانه خفاش ها و دیگر مسائل پیرامون خفاش ها پرداخته شده است.

لانه خفاش | تغییر محل زندگی خفاش ها در فصل های مختلف.

لانه خفاش ها هر جایی ممکن است وجود داشته باشد. بسته به نوع و گونه خفاش ها. اینکه در چه فصلی از سال باشد. اینکه خفاش ها پس از بچه دار شدنشان چکار می کنند. محل زندگی خفاش ها تغییر می کند.

راز خرید و فروش لانه خفاش ها به گزارش خبرگزاری صدا وسیما.

راز خرید و فروش لانه خفاش ها به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر حمله برخی سود جویان به لانه خفاش ها. رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان مهاباد از راز خرید و فروش لانه خفاشها پرده برداشت.

لانه خفاش چیست؟ / لانه خفاش چه خاصیتی دارد؟ اطلاع نیوز.

با تخریب لانه های خفاش ها باید منتظر نابودی اکوسیستم منطقه نیز باشیم. خفاش ها از حشرات موزی تغزیه میکنند و به گردافشانی گیاهان و گل ها کمک میکنند و نقش به سزایی در اکوسیستم ایفا میکنند.

فواید لانه خفاش خواص لانه خفاش و تجارت میلیونی لانه خفاش.

در سالهای اخیر نیز حرف و حدیث های بسیاری پیرامون این جانوران شگفت انگیز بر سر زبان ها افتاده و افراد زیادی به طمع پولدار شدن در جستجوی خفاش ها و لانه ی خفاش برآمده. به غارها و محل زندگی این .

خرید و آموزش محل دقیق لانه خفاش

لانه خفاش چه خاصیتی دارد محل زندگی خفاش ها محل زندگی آنها.

بنا به اطلاعات واسله . هرکدام از لانه خفاش ها چیزی حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شوند. از قرار معلوم بزاق خفاش ها که در این لانه ها یافت می شود در پزشکی کاربرد بسیار مهمی دارند.

خرید لانه خفاش تضمینی :: نود و هفت.

۲۴ اسفند ۱۳۹۶ · بنا به اطلاعات واسله . هرکدام از لانه خفاش ها چیزی حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شوند.از قرار معلوم بزاق .

الگوهای هارمونیک: گارتلی. خفاش. پروانه. خرچنگ و کوسه.

4. برای شروع کار خود با یک الگو. لازم است محل دقیق نقاط (x). (a). (b). (С) را در گذشته ی یک نمودار بدانید. فقط با دانستن محل دقیق این 4 نقطه. قادر خواهید بود خصوصیات و نوع الگوها را الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟ شناسایی کنید. 5.

خفاش چگونه لانه می سازد به همراه قیمت لانه های این موجودات.

خفاش چگونه لانه می سازد باغ کتاب تهران کجاست در ادامه این مطلب از مجله آنلاین فارسی ها با عنوان خفاش چگونه لانه می سازد در خدمت شما کاربران گرامی هستیم. با ما همراه باشید. خفاش ها تنها پستانداری است که قادر به پرواز می .

ماجرای عجیب تجارت پردرآمد لانه خفاش در ایران +فیلم.

آموزش و پرورش ماجرای عجیب خرید و فروش لانه خفاش با رقم‌های نجومی چیست؟ یا دوستی تو دانشگاه که اطلاع کامل دارن بپرسین این حیوانات رو از محل زندگیشون فراری مییدین وچون حشره خوار هستن وافت .

‘لانه خفاش’ صدها میلیون ریال ارزش مادی دارد.

مدتی است که خفاش‌ها در برخی مناطق کشور از جمله کرمانشاه برای بخشی از مردم حکم گنج را پیدا کرده اند و عده ای مدعی اند که ‘لانه خفاش’ صدها میلیون ریال ارزش مادی دارد.

خرید و آموزش محل دقیق لانه خفاش

قیمت جیوه خفاش :: نود و هفت.

اموزش کسب درامد از دلالی بیت کوین در این مقاله به محل زندگی خفاش ها. لانه سازی . قیمت لانه خفاش ها و پرده برداشتن از راز خرید و فروش لانه خفاش ها خبرگزاری صدا و سیما .

لانه خفاش‌های غارنشین را در غرب کشور. 50 میلیون تومان می‌خرند.

این گزارش حاکی است تبلیغ تخریب لانه خفاش‌ها به فضای مجازی هم کشیده و تبلیغ‌کنندگان مدعی شده‌اند که لانه خفاش‌ها را تا 50 میلیون تومان خرید و فروش می‌کنند.

لانه خفاش‌های غارنشین را در غرب کشور. ۵۰ میلیون تومان می.

این گزارش حاکی است تبلیغ تخریب لانه خفاش‌ها به فضای مجازی هم کشیده و تبلیغ‌کنندگان مدعی شده‌اند که لانه خفاش‌ها را تا 50 میلیون تومان خرید و فروش می‌کنند.

خبربان.

رکنا: چند وقتی است که سروصدای لانه خفاش و خرید و فروش آنها از همه جا به گوش میرسد. بسیاری از افراد از.

آموزش ساخت اوریگامی | اوریگامی خفاش.مزرعه پرورش مرغ و جوجه بز و خفاش.ترکیب الکترو خفاش کلش آف کلنز.گیم پلی بازی لگو بتمن 2 قسمت 2 بخش 2 « تعقیب گریز خفاش و دلقک».ترکیب لاوالون و خفاش در کلش اف کلنز.آموزش اوریگامی مقدماتی .

لانه خفاش ( 5 حقیقت و شایعه) لانه.

چند وقتی است که سروصدای لانه خفاش و خرید و فروش آنها از همه جا به گوش میرسد. بسیاری از افراد از همین راه و گاها با ساده ترین نوع تبلیغات توانسته اند بیشترین سود را در این بازار از آن خود کنند.

خرید و آموزش محل دقیق لانه خفاش

دانلود مقاله بررسی الگوریتم خفاش. رویکرد و کاربردهای آن.

چکیدههوش جمعی یکی از قوی ترین تکنیک های بهینه سازی می باشد که بر مبنای رفتارهای گروهی است. الگوریتم خفاش یکالگوریتم الهام گرفته از رفتار جمعی خفاش ها در محیط طبیعی است که در سال 2010 توسط یانگ ارائه شد. این الگوریتم .

مقاله معرفی الگوریتم خفاش و انواع بهبودیافته و کاربردهای آن.

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** معرفی الگوریتم خفاش و انواع بهبودیافته و کاربردهای آن چکیده هوش جمعی یکی از قوی ترین تکنیک های بهینه سازی می باشد که برمبنای رفتارهای گروهی است. الگوریتم .

مشخصات. قیمت و خرید لانه پرنده مدل 170 | دیجی‌کالا.

خرید اینترنتی لانه پرنده مدل 170 و قیمت انواع بهداشت. مراقبت و نگهداری حیوانات متفرقه از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا. جدیدترین مدل‌های بهداشت. مراقبت و نگهداری حیوانات متفرقه با بهترین قیمت در دیجی‌کالا.

واقعیت ها و عجایبی جالب و باور نکردنی درباره خفاش ها.

خفاش چگونه حیوانی است؟ خفاش. شب پره. شب کور یا حتی موش پرنده (به انگلیسی: Bat) پستانداری است پرنده که به جز در قطب شمال و جنوب در همه جا وجود دارد. این جانوران اجتماعی که محل بیتوته شان درون غارها یا روی درختان می باشد .

بازار داغ خرید و فروش جیوه و قیمت افسانه ای آن خبرآنلاین.

بازار تجارت داغ انواع جیوه در ایران و سراب و رویای پولدار شدن یک شبه توسط خرید و فروش جیوه سالهاست ذهن و فکر افراد زیادی را در کشور بخود مشغول کرده است انواع جیوه نقره ای و جیوه خفاش تا جیوه قرمز و جیوه شاقول با قیمتهای .

الگوی خفاش صعودی و نزولی چیست؟ آموزش الگوی هارمونیک Bat.

الگوی خفاش یا Bat Pattern از مهم ترین الگوهای هارمونیک است که به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود. الگوی Bat در تحلیل تکنیکال بازار های مالی بورس و فارکس و کریپتوکارنسی بسیار کاربردی است. در این مقاله شما عزیزان را با این الگو .

کشف زیستگاه جدید خفاش میوه خوار در سراوان.

خفاش میوه خوار با نام علمی Rousettus aegyptiacus بزرگترین خفاش و تنها خفاش میوه خوار ایران است. اندازه طول سر و بدن آن ۱۱۸ تا ۱۴۸ میلی متر و وزن ۱۰۰ تا ۱۷۰ گرم است.

ساخت لانه مرغ جهت تخمگذاری خرید و فروش تخم مرغ ساخت لانه .

و به این جهت بر روی لانه سوراخ ها و فضای بازی در نظر گرفته میشه تا هوا جریان داشته باشه. و نکته دوم این که در محل تخمگذاری مرغ باید از پوشال جهت بستر استفاده بشه.

تخریب لانه خفاش‌ ها پیگرد قانونی دارد.

این مسئول با اشاره به این‌که با توجه به شایعات منتشر شده در طی سالیان اخیر مبنی بر دارای ارزش بودن لانه خفاش‌ها. ادامه داد: علی‌رغم فواید و نقش بسیار مهم خفاش‌ها در طبیعت. عوامل اصلی تهدید .

فرارو | لانه خفاش‌های غارنشین ۵۰ میلیون تومان!.

خفاش‌ها با پایین نگه داشتن تعداد حشرات. نقش مهمی در کنترل آفات مزارع. باغ‌ها و حشرات مزاحم برای انسان دارند. برخی از آنها نیز در گرده افشانی و انتشار بذر نقش دارند ﻭ با این کار به ترمیم پوشش‌هاﻯ گیاهى و ﺍحیاﻯ جنگل .

پرنده باارزش و افراد زودباور. قربانی شایعه سودجویان ایرنا.

آموزش. دانشگاه‌ها كمی كنكاش در فضای علمی و واقعی نشان می دهد كه بازار گرمی‌ برای خرید و فروش لانه خفاش از سوی عده از همه مهم باشد. این است كه هجوم افراد فرصت طلب و زودباور به غارها و محل .

مشخصات. قیمت و خرید گردنبند زنانه سواروسکی طرح خفاش کد.

خرید اینترنتی گردنبند زنانه سواروسکی طرح خفاش کد n1281 و قیمت انواع گردنبند زنانه سواروسکی از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا. جدیدترین مدل‌های گردنبند زنانه سواروسکی با بهترین قیمت در دیجی‌کالا.

الگوی پوشک پارچه ایو رایگان

آموزش الگوی مدل مانتو پیلی | رسم الگوی مانتو با . - الگوی پوشک پارچه ایو رایگان ,توضیحات. آموزش الگوی مدل مانتو پیلی. عزیزان آموزش الگوی مدل مانتو پیلی روی همین الگوهای آماده الگو بانو داریم. شما هم عضو کانال تلگرام و اینستا باشین.داخل سایت هم آموزش ها گذاشته میشود. بخش . آموزش بافت شلوار کودک و نمونه هایی از اندازه . 2017-4-19 · توجه: از اینجا می توانید همه دانه هارا در یگ میل کرده و ببافید که باعث می شود بالای شلوار فقط یک درز داشته باشد و یا هر پا را مثل قبل جداگانه ادامه دهید و در آخر درزها را بدوزید. 6) عرض هر پا باید 25 .

طرح تولید پوشک کامل بچه - مشاوره سرمایه گذاری .

خلاصه بررسی اقتصادی طرح تولید پوشک کامل بچه. ظرفیت تولید سالیانه :۵۰۰۰۰۰ بسته. نرخ برابری دلار : ۲۸۰۰۰ تومان. مساحت زمین موردنیاز : ۲۰۰۰ مترمربع. زیربنای ساختمان ها : ۲۵۰۰ مترمربع. تعداد نیروی .

آموزش ساخت عروسک نمدی با الگو | عروسک نمدی نی نی

آموزش ساخت عروسک نمدی : الگوها را روی طبق توضیحات بالا روی پارچه کشیده و بچینید. پاها و و تنه را به یکدیگر بدوزید سپس داخل پاها را با پنبه پر کنید و با نخ گره بزنید. تنه و دست ها را نیز پر کنید و .

الگوهای هارمونیک چیست - آموزش تصویری الگوهای .

2022-5-23 · الگوی گارتلی یا Gartley Pattern الگوی خفاش یا Bat Pattern الگوی کوسه یا Shark Pattern الگوی سایفر یا Cypher Pattern. که در ادامه، رایج ترین آنها را بررسی می کنیم.. آموزش الگوهای هارمونیک: الگوی 3 درایو یا 3 Drives.الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟

آموزش دوخت کیف پارچه ای با الگو رایگان با استاد .

آموزش دوخت کیف پارچه ای با الگو رایگان با استاد کره ای کانال ریحانه 1.4 هزار بازدید 11 ماه پیش

فیلم پلی اتیلن چین برای ساخت تولیدکنندگان پوشک .

معرفی تولید: فیلم پلی اتیلن، فیلم پارچه مانند تنفس دارای عملکرد فیزیکی ویژه و همچنین سطح خاص و احساس لمس نرم، به آرامی و صاف است.'s برای پوشک بچه و نوار بهداشتی استفاده می شود. 1. تنفس و غیر قابل .

پارچه نایلون 70d نایلون ripstop 190T پارچه تافته برای .

2022-1-10 · ویژگی ها: تنفس، ضد آب، ضد باد. استفاده از: لباس، پوشش، شنا شنا، شلوار، چتر. تعداد نخ: FDY70D * FDY70D. تراکم 210 تن. وزن: 70 گرم. شماره مدل: 210T. طبل نایلون: عملکرد متفاوت است. پارچه نساجی: 70d پارچه نایلون .

ایده های گیفت نوزادی با الگو (نمدی و مقوایی .

2021-12-4 · الگوی گیفت نوزاد با خمیر چینی گیفت نوزادی نمدی با الگو الگوی جعبه گیفت نوزادی . با عضویت رایگان در پلتفرم ستاره به گلچینی ازبهترین مطالب و منابع اطلاعاتی به زبان فارسی دست پیدا .

دستکشهای یکبار مصرف ماسک الگوی دوخت

الگوی الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟ دوخت دستکش یکبار مصرف ماسک کریسمس ,پوشک و دستمال مرطوب زیر قیمت مصرف کننده - Namakala- عمده فروشی پوشک huggies و دستمال مرطوب 30 bath حمام و بدن کار می کند ,پوشک پنبه ریز سایز 1 3-6 کیلو و دستمال .

پارچه ربانی: خرید پارچه - پارچه فروشی آنلاین

خرید اینترنتی پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه، الگو و کالای خواب ربانی با ضمانت کیفیت کالا، بازگشت وجه و ارسال رایگان فروشگاه آنلاین پارچه فروشگاه اینترنتی آنلاین پارچه، الگو و کالای خواب ربـانی مجموعه‌ای کـامل در .

شناخت انواع پارچه و خصوصیات آن (همراه عکس)

انواع پارچه لی شامل نخی، کاغذی، ضخیم، کشی و غیر کشی می باشد. دارای استحکام و مقاومت بالایی می باشد. این نوع پارچه در دوخت انواع مانتو، شلوار، کیف، کفش و . بسیار پرکاربرد می باشد. به دلیل شیک .

الگوی دوخت لباس راحتی و مدل لباس خواب زنانه

این پارچه لیز نیست و همین امر سبب می شود که به زیبایی بر روی اندام خانم ها قرار بگیرد و با داشتن . شما می توانید یک جا جورابی بزرگ درست کنید که پوشک و سایر و سایل تعویض پوشک به راحتی در .

آموزش دوخت کیف خرگوشی برای بچه ها (با الگو و عکس .

2022-5-13 · الگوی کیف در سایز اصلی را از لینک زیر دانلود کرده و چاپ کنید. الگوی دوخت کیف خرگوشی الگوهای برش زده روی پارچه از الگوی کیف چهار عدد باید برش زده شود. دو عدد برای روی کیف و دو عدد برای داخل کیف.

پارچه نگار: خرید اینترنتی پارچه | ارسال رایگان .

خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان. متاسفانه پارچه ای یافت نشد!

تولید کنندگان پوشک هند الگوی ماسک صورت

الگوی رایگان الگوی ماسک صورت پزشکی pdf رایگان پوشک huggies نوزاد تازه پوشیدن الگوی بافتن کودک . شرکت در صنعت مجتمع الگوی خفاش یا Bat Pattern چیست؟ خدمات راه حل های سنگ شکن و آسیاب تامین کنندگان پیشرو است در طول 20 سال گذشته، ما به دنبال شعار "بهترین کیفیت و .

آموزش دوخت کیف پارچه ای با الگوی رایگان با .

آموزش دوخت کیف پارچه ای با الگوی رایگان با استاد کره ای 53 بارگذاری ویدیو 53 ورود یا ثبت نام صفحه نخست دسته‌بندی‌ها سریال و فیلم‌های سینمایی گیم ورزشی کارتون .

آسان الگو | ارائه الگوی انواع لباس به صورت .

آسان الگو یک نرم افزار آنلاین است که از طریق آن می‌توان الگوی انواع لباس مانند پیراهن، مانتو، پالتو، شومیز، شلوار و . را بر اساس اندازه شخصی تولید کرد ضمانت الگوها تمامی الگوهای ارائه شده در این وب‌سایت نمونه دوزی شده .

بزرگترین اندازه شلوار پوشک بچه الگوی رایگان pdf .

جدیدترین مدل گیرهای بچه گانه - سال1401-2022- بزرگترین اندازه شلوار پوشک بچه الگوی رایگان pdf چیست ,مهر ۲۷, ۱۳۹۸.مدل مانتو جدید جوان پسندانه. آبان ۲۲, ۱۳۹۸. ۳۱ مدل لباس بچه گانه پسرانه ۲۰۲۰ از جدیدترین ژورنالهای کودک.

پوشک پارچه ای bumgenius همه در یک

منسوجات بی‌بافت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد- پوشک پارچه ای bumgenius همه در یک ,منسوجات بی بافت گونه‌ای از پارچه است که بدون بافت تولید می‌شود بدین شکل که الیاف در هم آمیخته شده و بر روی آن‌ها عملیات اتصال انجام می‌شود.

الگوسازی و دوخت ۲: کت زنانه | اینورس آنلاین

در دوره‌ آنلاین «الگوسازی و دوخت ۲: کت زنانه»، شما گام به گام الگوی یک کت آزاد زنانه را می‌کشید و می‌دوزید. در این دوره، شما الگوی تنه و آستین کت را ترسیم می‌کنید و نحوه‌ صحیح برش پارچه بر .

نی نی پی | پوشک مای بیبی نارنجی (اکو) سایز 3 .

پوشک مای بیبی نارنجی مدل خانواده شاد سایز 3. برند مای بیبی. تولید ایران. نرم و لطیف. با کشسانی بالای چسب‌های کناری. قدرت جذب بالای رطوبت. لایه بیرونی با طرح های شاد و کودکانه. مناسب وزن 5 تا 9 .

آموزش انواع سرهمی | الگوی لباس زنانه | آموزش .

توضیحات. آموزش انواع سرهمی. در این بخش آموزش انواع سرهمی را همراه با رسم الگو آموزش میدهیم. الگوی پایه این مدلها درسایزبندی موجود هست جهت سفارش تلگرام پیغام بدین. الگوهای پایه مدل ها .

آموزش طرز دوخت نوار بهداشتی پارچه ای در منزل

2019-8-16 · 5- از طریق شکاف، پارچه را برعکس کنید. بعد از برگرداندن پارچه آن را اتو زده تا حالتش را حفظ کند. طرز دوخت آستر پد نوار بهداشتی 1- طرح را روی کاغذ الگو بکشید. یک مستطیل با سر و ته گرد بکشید.

دانلود رایگان اندیکاتور الگوهای هارمونیک .

اندیکاتور الگوهای هارمونیک رایگان این پکیج الگوهای هارمونیک مختلف را بر روی نمودار مشخص می دهد. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و در پلتفرم مفیدتریدر یا متاتریدر ۵ قابل اجرا .

تولید کننده و تامین کننده و کارخانه پوشک حرفه ای

عمده فروشی پوشک بچه آنلاین رایگان آمریکا تامین کننده مستقیم پوشک فیلیپین سیستم ردیابی . خدمات خشکشویی پوشک پارچه ای در نزدیکی من تحویل و تحویل لیست تغییر آدرس عرضه کننده پوشک eq فیلیپین .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.