نمونه ای از نحوه استفاده از ATR


معرفی شرکت

شناسایی کیفی نوعی چربی استفاده شده در ساخت یک مشک چرمی منسوب به دوره سلجوقی، به روش ATR - FTIR مقاله

آثار چرمی، دارای ساختار آسیب پذیر آلی هستند و در ادوار مختلف تاریخی، نمونه های معدودی از آن ها برجای مانده است. به همین دلیل، مطالعه و حفاظت این آثار از اهمیتی خاص برخوردار است. طی آواربرداری سال 1385 در محوطه قلعه کوه قاین مربوط به عصر سلجوقی، تعدادی اثر چرمی نادر کشف شد. آثار چرمی با این قدمت و مکشوفه از محیط های مدفون، نیازمند بررسی دقیق ساختاری است. میزان و نوع چربی آزاد موجود در چرم نیز، در شناخت بهتر شیوه چرم سازی گذشته و آشنایی با منابع تهیه مواد اولیه این فرایند، حائز اهمیت است چراکه درکی صحیح از فرایندهای فرآوری چرم در این دوره تاریخی به دست می دهد. بنابر آنچه بیان شد، شناسایی منبع روغن استفاده شده در چرم سازی، مساله ای است که نگارندگان پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به آن هستند. در این راستا، یک مشک چرمی یافت شده از قلعه کوه قاین با هدف شناسایی نوع چربی استفاده شده در روغن دهی آن، مطالعه گردیده است. بدین منظور نخست، چربی موجود در چرم با استفاده از حلال دی کلرومتان در سوکسله استخراج و با بهره گیری از طیف سنجی مادون قرمز و به روش طیف بینی انعکاس کل تضعیف شده (ATR-FTIR)، ارزیابی شد. این بررسی ها براساس نوارهای جذبی موجود در طیف به دست آمده از نمونه و مقایسه آن ها با نوارهای جذبی طیف های حاصل از روغن ها و چربی های طبیعی استفاده شده در چرم سازی، صورت پذیرفت. نتایج این بررسی، نشان دهنده وجود 582/4 درصد چربی آزاد در نمونه آزمایشی بود که با توجه به مدفون بودن اثر درطول زمان در محیط خشک، میزان بالایی نمونه ای از نحوه استفاده از ATR تلقی می شود و بیانگر استفاده از روغن و چربی برای تولید چرم است. درواقع، این امر نشانگر استفاده از روغن برای آب​گریز کردن مشک بنابر کاربرد آن است. همچنین، براساس طیف های مادون قرمز حاصل از چربی استخراج شده و مقایسه آن با طیف های دیگر روغن ها و چربی ها، نوع چربی استفاده شده به احتمال بسیار، چربی حیوانی؛ حاصل از پیه گوسفند یا گاو بوده است.

Leather artifacts having degradable organic structures can rarely survive through the passage of time. Study and conservation of these artifacts has a great importance to better understanding of leather making process during the time. Some leather relics have been discovered in the excavation (2006) of Ghalee Kooh-i Ghaen related to Seljuk period. The relics were discovered from buried environment and were required to appropriate structural assessment. Type and content of free fats in leather have great information about leather making procedure and fats source. Also، the information helps to technologic study of Seljuk period. Characterization of fat source of fat source is one of the main problems in leather making process. In this approach، one of discovered leather bottles has been investigated to characterization of applied fats. Firstly، free fats of leather samples were extracted by dichloromethane (DCM) or methylene chloride solvent in Soxhlet extractor apparatus. Extracted fats were analyzed by a Fourier transform infrared spectrometer (FTIR) equipped with attenuated total reflectance (ATR) accessory with ZnSe crystal plate. The spectra were evaluated with explanation of main absorbance regions and comparison with documented spectra of fats and oils. Results indicated to 4.285% fat in the leather sample. It is a high content regarding to dry environment during the time. The high content of fatty acids in the leather sample shows the application of fats for waterproofing of leather bottle. ATR-FTIR results and comparison of spectra showed that animal fat (sheep or cow tallow) has been used for lubrication of leather.

مقاله نشریه
شناسایی و تفکیک قارچ ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی

آسیب های زیستی نقش مهمی در تخریب آثار تاریخی از جمله چرم، دارند. در این میان میکروارگانیسم ها، از مهم ترین عوامل تخریب زیستی هستند. شناخت قارچ ها و سایر میکروارگانیسم های موجود بر چرم و سایر آثار تاریخی، در درک بهتر صدمات و خسارات احتمالی ناشی از آن ها که زمینه ساز انتخاب راهکار صحیح برخورد با اشیاء است، ضرورت و اهمیت دارد. روش های معمول شناسایی پاتوژن ها و قارچ ها، بسته به نوع روش، معمولا همراه با مشکلاتی است و در این بین طیف سنجی FTIR به عنوان روشی موفق در تشخیص و شناسایی میکروارگانیسم ها معرفی شده است.

در این مطالعه، نمونه هایی از اشیاء چرمی تاریخی مربوط به عصر سلجوقی، برای شناسایی جنس قارچ ها، در محیط SDA کشت یافت و بر اساس ویژگی های ماکروسکوپی، میکروسکوپی و ریخت شناسی شناسایی شد. سپس میکروارگانیسم ها با هدف امکان سنجی تفکیک و شناسایی بر اساس ویژگی ها ساختاری به روش ATR - FTIR، ارزیابی شدند. در این راستا، از دو شیوه ی ارزیابی ویژگی های طیفی بر اساس شکل و موقعیت پیک و تحلیل خوشه ایبر اساس مساحت زیر نمودار و موقعیت پیک استفاده شد.

قارچ های شناسایی شده مربوط به جنس های پنی سیلیوم (9 مورد، 3/33 درصد)، آسپرژیلوس (5 مورد، نمونه ای از نحوه استفاده از ATR 5/18 درصد)، کلادوسپوریوم (4 مورد، 8/14 درصد)، رایزوکتونیا (2 مورد، 4/7 درصد)، تریکوفیتون (1 مورد، 7/3 درصد) و مخمر (1 مورد، 7/3 درصد) بود. جنس دو گونه از قارچ ها (2 مورد، 4/7 درصد) نیز شناسایی نشد و در 3 نمونه (1/11 درصد) نیز رشد میکروارگانیسم ها مشاهده نشد. بررسی نوار های جذبی طیف های ATR - FTIR نمونه های کشت یافته، گویای برخی تفاوت های ساختاری در بین میکروارگانیسم ها (قارچ، مخمر، باکتری) و نیز در سطح جنس و بعضا گونه ی قارچ ها بود.

فعالیت قارچ ها آسیب هایی چون تجزیه، هیدرولیز و تخریب ساختار چرم و تانن های گیاهی، تغییرات بصری و نیز مشکلات متعدد برای افرادی که با این آثار در تماس اند را در پی دارد. از این رو، حذف این عوامل و درمان مناسب آثار، برای جلوگیری از گسترش آسیب به ساختار چرم، امری ضروری است. بررسی ساختار قارچ با استفاده از طیف سنجی ATR - FTIR نتایج مناسبی در مورد امکان تفکیک قارچ، مخمر و باکتری به دست داد. FTIR، ابزاری کمابیش مناسب برای تفکیک و شناسایی آسان و سریع میکروارگانیسم ها و نمونه ای از نحوه استفاده از ATR جنس های مختلف قارچ است. همچنین، در برخی موارد امکان تفکیک در سطح گونه نیز وجود دارد. مزایای این روش در مقایسه با روش های معمول دیگر، FTIR را به ابزاری مناسب در بررسی قارچ ها در مقیاس بزرگ تبدیل می کند. از این رو طیف سنجی IR در کنار سایر روش های معمول شناسایی، بهبود بهره وری در طبقه بندی و شناسایی قارچ ها را در پی دارد. علاوه بر این، با توجه به مشخص کردن ترکیب شیمیایی در این روش، می توان از آن در درک بهتر فرآیندهای شیمیایی پیچیده در رشد قارچ و تخریب بستر، استفاده کرد.

شناسایی و تفکیک قارچ ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی 3/21/2013 12:00:00 AM

آنالیز FTIR

آنالیز FTIR (آنالیز مادون قرمز تبدیل فوریه FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER) یکی از آنالیز های پرکاربرد در حوزه شناسایی ترکیبات و پیوندهای موجود در مواد آلی و معدنی و از زیر مجموعه های آنالیزهای طیف سنجی می باشد. اساس آنالیز FTIR در بررسی پرتوی های مادون قرمز جذب شده توسط نمونه مورد آنالیز است.

با مطالعه طیف مادون قرمز خروجی دستگاه می توان پیوندهای شیمیایی، برهم کنشهای مولکولی و به خصوص نوع گروه های عاملی مواد را شناسایی کرد. همچنین این روش شناخته شده ترین روش برای مطالعه اصلاحات سطحی صورت گرفته بر روی نانوذرات است. هزینه پایین و سرعت بالای آنالیز FTIR باعث کاربرد گسترده آن در رشته ها و صنایع گوناگون شده است.

شرایط خاص و نکات مهم آنالیز FTIR

نمونه های پودری آنالیز FTIR باید دارای حداقل وزن ۵۰ میلی گرم نمونه ای از نحوه استفاده از ATR و نمونه های محلول باید دارای حداقل حجم ۱۰ سی سی باشند.

مدت زمان آنالیز Near-IR و Far-IR تقریبی می باشد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز FTIR

آنالیز FTIR

بین ۲ تا ۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

getMedia('featured_image')->count() > 0 ? $equipment->getMedia('featured_image')->first()->findVariant('thumbnail')->getUrl() : -->

جزییات هزینه
ویژگی‌های دستگاه

مدل دستگاه: Thermo_Avatar

درباره آنالیز

آنالیز FTIR

آنالیز سنجش مادون قرمز تبدیل فوریه (FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER-FTIR) که به آنالیز FTIR معمولا برای بررسی پیوندهای شیمیایی و گروه‌های عاملی استفاده می‌شود. با استفاده از این آزمون (FTIR) می‌توان وجود یا عدم وجود و یا تغییر میزان یک پیوند را در ماده مورد بررسی مشخص کرد. از این رو آزمون و آنالیز FTIR کاربرد گسترده ای در رشته‌ها و صنایع مرتبط با شیمی، پلیمر، دارو سازی، مهندسی مواد، فناوری نانو، زیست فناوری، آب و محیط زیست و صنایع نفت و گاز را دارد.

با برخورد پرتوی مادون قرمز به نمونه در آنالیز FTIR چه اتفاقی می افتد؟ درک طیف سنجی مادون قرمز نیازمند دانش پایه در مورد رفتار ارتعاشی مولکول ها است. انرژی یک مولکول دو یا چنداتمی، مجموع چهار انرژی الکترونی، ارتعاشی، چرخشی و انتقالی می باشد. حالت عادی ارتعاشات مولکولی تضمین می کند که مولکول، بدون تغییر مرکز ثقل خود، در موقعیت تعادلی خود ارتعاش کند. هر نوع مولکول تعداد مشخصی شیوه ارتعاشی دارد که هر شیوه نیز دارای فرکانس خاص خود است. مولکول های دو اتمی فقط یک حالت کششی وجود دارد. با این حال برای مولکول های چند اتمی پیچیده تر است. در یک مولکول سه اتمی که با دو پیوند با هم مرتبط هستند، چهار حالت ارتعاشی وجود دارد. دو حالت کششی (stretching) و دو حالت خمشی (bending). انواع ارتعاشات در شکل زیر نشان داده شده است. در ارتعاش کششی که دارای دو حالت متقارن و نامتقارن است، فاصله بین دو اتم در امتداد یک خط مستقیم به یکدیگر نزدیک و یا دور می شود و در حالت خمشی زاویه بین پیوند اتمی تغییر می نمایند.

در میان کلیه حالت های ارتعاش معمول در مولکول، تنها بعضی از آنها توسط طیف سنجی مادون قرمز FTIR قابل تشخیص هستند. به این حالت های ارتعاش، مادون قرمز فعال می گویند. در فرآیندهای جذب، بسامدهایی از پرتوی فروسرخ که با بسامدهای ارتعاش طبیعی مولکول نمونه و مجهول تطبیق نماید، جذب خواهد شد و انرژی جذب شده برای افزای دامنه ی حرکت ارتعاش پیوند موجود در مولکول، به کار گرفته می شود. البته در نظر گرفته شود تنها آن دسته از پیوندهایی که دارای گشتاور قطبی می باشند، قابلیت جذب پرتوی فروسرخ را دارند. نکته اساسی در این تکنیک ناشی از این است که هیچگاه دو مولکول با ساختمان اتمی متفاوت، جذب فروسرخ یکسانی ندارند. از این رو می توان طیف فروسرخ را پدیده ای منحصر به فرد در شناسایی گروه های عاملی، پیوندها و ساختمان مولکولی دانست. در حقیقت در این روش هر پیوند یک پیک منحصر به فرد دراد که می تواند همانند اثر انگشت برای شناسایی آن به کاربرده شود.

با توجه به مقدار بالای ترازهای ارتعاشی و جهش های انجام شده بین آنها، تعداد بخش های جذبی در ناحیه فروقرمز از تعداد آنها در ناحیه فرابنفش و مرئی نیز بیشتر بوده و طیف اجسام در این ناحیه پیچیده تر می باشد. اطلاعات به دست آمده به صورت فرکانس ارتعاشی بر حسب زمان می باشد و منحنی حاصل اینترفروگام نام دارد که در ادامه با استفاده از فرمول های ریاضی موسوم به تبدیلات فوریه تبدیل به طیفی می گردد. طیف حاصل نشان دهنده درصد جذب یا عبور پرتو بر حسب طول موج است. در شناسایی گروه ها، با مراجعه به جداول مربوطه که موقعیت ارتعاش پیوندهای مختلف را نشان می دهند، طول موج یا عدد موج گروه ها و پیوندها قابل شناسایی است. برای مثال جذب در طول موج ۳۴۰۰ نانومتر مربوط به ارتعاش کشش پیوند C-H، جذب بین ۵۰۰۰ تا ۶۸۰۰ نانومتر مربوط به پیوند سه گانه و جذب بین ۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰ نانومتر مربوط به پیوند دوگانه آن می باشد. فاصله بین عدد موج های ۲۷۰۰ تا ۳۷۰۰ مربوط به جذب هیدروژن است. گروه های N-H در ۱۵۷۰ و ۳۳۵۰ از خود جذب نشان می دهند. نمونه ای از جواب دستگاه FTIR در شکل زیر نشان داده شده است.

پس از دریافت نتیجه تفسیر آن باید انجام شود. اگر برای شناسایی یک مایع یا جامد خالص، آنالیز FTIR را انجام داده اید می توانید از نرم افزارها یا HandBook of FTIR استفاده کنید. ولی اگر ترکیب شما خالص نیست و ترکیبی از چندین ماده است، تفسیر دشوار می شود و نیاز به شناخت حدودی ماده و کمک گرفتن از دیگر آنالیزها دارید. هر پیک مربوط به یک پیوند می باشد و جهت صحت تشخیص حضور یک ماده، لازم است پیک های مربوط به تمام پیوندهای ماده در آن پیدا شوند. گاهی دو یا چند پیک مربوط به یک پیوند در طیف FTIR دیده می شود. یکی از پرکاربردترین استفاده از این آنالیز برای آنالیز مواد عامل دار شده یا اصلاح شده یا تشخیص اتصال و بارگذاری داروها و ترکیبات گیاهی است. با مقایسه طیف مواد قبل و بعد از اصلاح سطحی می توانید از موفقیت آمیز بودن فرآیند خود مطمئن شوید. همچنین می توانید از مفسران مهامکس برای تحلیل آنالیز خود استفاده کنید. برای این منظور درخواست خود را در بخش تحلیل ثبت بفرمایید.

توانایی‌های آنالیز FTIR

 • نمونه ها: جامدات، مایعات، پودرها، فاز گاز
 • تعیین غلظت محلول ها
 • مطالعات رهایش دارو
 • تشخیص آلودگی ها و ناخالصیهای آلی ( ذرات، پسماندها و …)
 • مشخصه یابی و تشخیص مواد آلی (جامدات، پودرها، فیلم ها و مایعات)
 • محاسبه میزان کمی O و نمونه ای از نحوه استفاده از ATR H در سیلیکون و H در ویفرهای SiN (یعنی Si-H و N-H)
 • توانایی تشخیص گروه های عاملی آلی و غالباً عناصر آلی مشخص
 • منابع وسیع برای شناسایی ترکیب توسط طیف
 • شرایط محیطی (غیر خلا، مناسب برای عناصر فرّار)
 • معمولا غیر مخرب
 • کمینه سطح آنالیز (۱۵ میکرومتر)
 • بررسی خواص جذبی و عبوری یک ماده در یک محدوده طول موج
 • بررسی خواص جذبی و عبوری در یک طول موج مشخص در یک بازه زمانی

مشخصات فنی دستگاه آنالیز FTIR

اساس کار دستگاه آنالیز FTIR برای بررسی پیوندهای شیمیایی، جذب نور مادون قرمز توسط پیوندهای شیمیایی است. به این منظور یک منبع نور، نور مادون قرمز سفید (نور مادون قرمز با طول موج‌های متفاوت ) را بدون وجود نمونه با عبور دادن از چند آینه به یک آشکار ساز می‌تاباند. آشکار ساز شدت هر طول موج را بدون نمونه اندازه گیری می‌کند و به عنوان مقدار صد در صد (نمونه ای از نحوه استفاده از ATR شدت پرتو بدون نمونه) ذخیره می‌کند. سپس نمونه درون محفظه قرار می‌گیرد. این بار پرتو مادون قرمز از نمونه عبور می‌کند و پس از آن با عبور از چند آینه به آشکار ساز می‌رسد. شدت پرتو مادون قرمز با هر طول موج به کامپیوتر فرستاده ‌شود و مقدار آن تقسیم بر مقدار پرتو با همان طول موج بدون نمونه می‌شود.

استفاده از آینه‌های متحرک در آزمون آنالیز FTIR باعث می‌شود تا در هر موقعیت آینه‌ها، فقط یک طول موج به آشکارساز برسد، پس در هر لحظه آشکار ساز فقط شدت یک طول موج را اندازه گیری می‌کند. با متغیر بودن جای آینه‌ها، کامپیوتر با استفاده از تبدیل فوریه رابطه بین طول موج اندازه گیری شده و موقعیت آینه را مشخص می‌کند. شماتیک روش آنالیز FTIR در شکل بالا نشان داده شده است.

انواع آنالیز FTIR

 • نمونه پودری: برای بررسی نمونه‌های پودری معمولا پودر ماده مورد نظر را با پودر نمک KBr در هاون مخصوص (معمولا یاقوت) مخلوط می‌کنند. سپس مخلوط دو پودر را درون یک قالب مخصوص می‌ریزند و آن را تحت خلا نسبی (برای خارج کردن هوا) و با استفاده نمونه ای از نحوه استفاده از ATR از یک پرس، پودرها را به شکل یک قرص با ابعاد مشخص در می‌آورند. نمونه قرصی را درون هولدر دستگاه قرار می‌دهند. به دلیل عدم جذب نور مادون قرمز وسط پودر KBr، از این ماده برای آماده سازی نمونه پودری استفاده می‌شود.
 • نمونه مایع: برای دستگاه‌های آنالیز FTIR که قابلیت بررسی نمونه مایع را دارند، نمونه‌های مایع نیاز به آماده سازی خاصی ندارد و معمولا فقط مایع درون ظرف مخصوص ریخته می‌شود. نکته مهم در بررسی این نمونه‌ها این است که اگر مایع به اندازه کافی برای عبور نور مادون قرمز شفاف نباشد، باید مایع یا محلول توسط حلال رقیق شود. در دستگاه‌هایی که قابلیت بررسی نمونه‌های مایع را ندارند، امکان بررسی نمونه های مایع پایه آب وجود ندارد، ولی می‌توان نمونه‌هایی که پایه غیر آبی دارند را به وسیله پودر KBr به نمونه قرص تبدیل کرد و مانند نمونه پودری آن را آماده سازی کرد.
 • نمونه جامد با قابلیت عبور نور مادون قرمز: آماده سازی این نمونه‌های جامد با قابلیت عبور نور مادون قرمز پیچیدگی‌های زیادی دارد و روش آماده سازی آن بسته به نوع نمونه و مشخصات دستگاه دارد. ولی یک روش کلی برای نمونه‌های جامد، تبدیل این نمونه‌ها به پودر و استفاده از روش پودری است.
 • نمونه جامد بدون قابلیت عبور نور مادون قرمز: به دلیل عدم عبور نور مادون قرمز از این نمونه‌ها برای بررسی این نمونه‌ها دور روش کلی وجود دارد. یک روش تبدیل نمونه بالک به پودر و استفاده از روش پودر است. راه دیگر استفاده از دستگاه FTIR با قابلیت ATR است. در این روش از بازتاب سطح نمونه برای بررسی پیوندها استفاده می‌شود.

تفسیر و خدمات آنالیز FTIR

طول موج دستگاه FTIR های موجود در محدوده مادون قرمز میانی (MidIR) و مادون قرمز نزدیک (NIR) قابل انجام است.

 • امکان بررسی پیوندهای شیمیایی و مشخص کردن نمونه‌های مجهول دارویی، پلیمری، رنگ، سرامیک‌ها و مواد معدنی
 • قابلیت انجام آنالیز ATR (نمونه باید منعطف باشد)
 • انجام آزمون روی نمونه‌های پودری، بالک، پوشش‌ها و محلول‌های غیر آبی
 • انجام انواع آنالیزهای بازتابی (آینه ای و پخشی)

با استفاده از بررسی تخصصی آنالیز FTIR و یا ATR نمونه می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

آزمایشگاه طیف سنجی

با استفاده از این دستگاه طیف FTIR نمونه ها در محدوده cm -1 400-4000 بدست می آید. بررسی هایی که برروي نمونه بایستی پیش از شروع کار انجام گردد عبارتند از:
-نمونه ها آب و رطوبت نداشته باشند-
-نمونه هاي فیلمی به صورت فیلم نازك و شفاف باشند تا نور به خوبی عبور کند.

- ضخامت فیلم نباید بیشتر از 30 میکرون باشد.
-نمونه های پودری باید پودر ریز و خشک باشند.
FTIR-ATR:
مدل GOLDEN GATE ساخت کمپانی SPECAC انگلیس می باشد. روش انعکاسی FTIR می باشد. در این روش سطح نمونه بررسی میگردد. منشور مورد استفاده Zn-Se است. نمونه های مورد بررسی شامل فیلم و پودرمی باشند. مایعات در محدوده pH 9-5 انجام پذیر می باشند.نمونه های چند لایه با این روش قابل بررسی هستند.

دستگاه اسپکتروسکوپی ماورا بنفش :uv-visible
مدل دستگاه LAMBDA 365 ساخت شرکت PerkinElmer ایالات متحده آمریکا است. این دستگاه قادر به اندازه گیری میزان عبور و جذب نمونه های مایع و فیلم در ناحیه 190تا 1100 نانومتر است. همچنین جذب نمونه های پودری تیره و جامد در مد انعکاسی قابل انجام است. با این دستگاه میتوان سینتک واکنش یعنی میزان جذب با گذشت زمان را نیز بررسی کرد.

دسته: شرکتها

Detection of alcohols

شرکتها

روش های تشخیص انواع الکل ها:

الکل چیست: به هر ترکیب شیمیایی که یک گروهِ هیدروکسیل (‎-OH‏) متصل به کربن یک […]

Nitrogen tank

شرکتها

کاربرد تانک ازت

تانک ازت چیست: تانک ازت به محفظه ای گفته می شود که به منظور انتقال […]

معرفی شرکت

برند مرک آلمان (Merck)

شرکت مرك تولید کننده محصولات دارویی، علوم زیستی و مواد شیمیایی است که شش برند برتر جهانی سیگما آلدریچ، Mili-Q، شرکت ساپلکو Suplco …

تریس بیس

شرکتها

کاربرد تریس بیس

اصطلاح پایه tris برای نامگذاری ترکیب تریس (هیدروکسی متیل) آمینومتان با داشتن فرمول شیمیایی C4H11NO3 […]

طبقه بندی مواد شیمیایی

شرکتها

در مورد GHS بیشتر بدانید

(GHS (Globally Harmonized System عبارت است از سیستم جهانی و هماهنگ طبقه بندی و برچسب […]

شرکت New England Biolabs

معرفی شرکت

شرکت New England Biolabs

شرکت New England Biolabs که به اختصار شرکت NEB گفته می شود؛ در اواسط دهه 1970 با عنوان جمعی از دانشمندان متعهد به تولید محصولات

خرید همزن آزمایشگاهی | قیمت همزن آزمایشگاهی

شرکتها

معرفی نمونه ای از نحوه استفاده از ATR 6 همزن آزمایشگاهی

همزن آزمایشگاهی یک وسیله متداول در آزمایشگاه ها است که در صنایع مختلف مانند داروسازی، […]

قیمت آنتی بیوتیک آزمایشگاهی

شرکتها

قیمت آنتی بیوتیک آزمایشگاهی

قیمت آنتی بیوتیک آزمایشگاهی قیمت آنلاین آنتی بیوتیک آزمایشگاهی را می […]

ویروس کرونا

ویروس کرونا ویروس کرونا یکی از دغدغه های فراگیر در کشورمان شده است. ما در […]

شرکتها

شرکت Microsynth

شرکت Microsynth شرکت Microsynth سوئیس با بیش از ۲۵ سال تجربه در خدمات تعیین توالی […]

شرکتها

شرکت GenScript

شرکت GenScript شرکت GenScript در سال ۲۰۰۲ در نیوجرسی ایالات‌متحده تأسیس شد و به‌عنوان یک […]

شرکتها

شرکت addgene

شرکت addgene شرکت addgene به‌عنوان منبع ارائه‌دهنده انواع پلاسمیدها بوده و یک شرکت معتبر خصوصی […]

شرکتها

شرکت BIOMATIK

شرکت BIOMATIK شرکت BIOMATIK از سال ۲۰۰۲ تاکنون باافتخار به ۱۰،۰۰۰ دانشمند از سرتاسر جهان […]

شرکتها

سه گرید مختلف مواد شیمیایی و محلول های شرکت سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich

سه گرید مختلف مواد شیمیایی و محلول های شرکت سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich شرکت سیگما آلدریچ […]

مشخصات-فنی-(خصوصیات)-مواد-شیمیایی-Product-Specifications

شرکتها

راهنمای مواد شیمیایی سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich

راهنمای مواد شیمیایی سیگما آلدریچ Sigma-Aldrich شرکت آرکا طب روهام (ATR) در جهت دسترسی آسان […]

شرکتها

شرکت کیاژن QIAGEN

شرکت کیاژن QIAGEN شرکت کیاژن QIAGEN، ارائه‌دهنده تکنولوژی نمونه و تست برای تشخیص مولکولی، آزمایش‌های […]

شرکتها

شرکت Lifespan Technologies

شرکت Lifespan Technologies شرکت Lifespan Technologies ، یک شرکت بیوتکنولوژی است که در نوامبر سال […]

شرکتها

شرکت فرمنتاز Fermentas

شرکت فرمنتاز Fermentas شرکت فرمنتاز Fermentas ، یک شرکت بیوتکنولوژی فعال در تولید محصولات بیولوژی […]

نمایندگی گیبکو آثل طب

معرفی شرکت

شرکت گیبکو

شرکت گیبکو مقدمه و تاریخچه شرکت گیبکو از اولین باری که شما سلول‌ها را در […]

شرکت شیمیایی Cayman Chemical

شرکتها

شرکت شیمیایی Cayman Chemical

در تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۸۰، شرکت شیمیایی Cayman Chemical توسط دکتر کریک ماکس، تأسیس شد و ارزش مرجان‌های طبیعی گورگون را به‌عنوان یک منبع تجدید پذیر و اقتصادی قابل‌اعتماد برای تولید پروستاگلاندین ها، نشان داد.

شرکت Tocris Bioscience

شرکتها

شرکت Tocris Bioscience

شرکت توکریس بیوساینس Tocris Bioscience، بیش از ۳۰ سال است که با دانشمندان همکاری داشته تا جامعه علمی را با جدیدترین و نوآورانه‌ترین محصولات تحقیقاتی حمایت و پشتیبانی کند…

شرکت Thermo-Fisher-Scientific

معرفی شرکت

شرکت ترموفیشر

شرکتThermo Fisher Scientific ،یک کمپانی آمریکایی و چندملیتی در حوزه بیوتکنولوژی است. شرکت ترمو فیشر ساینتیفیک، پیشرو در ارائه محصولات و خدمات در حوزه علوم زیستی در جهان است که سالیانه با در آمدی بیش از ۲۰ میلیارد دلار و تقریباً ۶۵۰۰۰ کارمند در سراسر جهان بزرگترین شرکت در این حوزه می باشد.

شرکتها

شرکت آنتی‌بادی آنلاین antibodies-online

شرکت آنتی‌بادی آنلاین antibodies-online شرکت آنتی‌بادی آنلاین antibodies-online ، بیش از یک‌میلیون آنتی‌بادی، کیت الایزا، […]

شرکتها

شرکت STEMCELL Technologies

شرکت STEMCELL Technologies ، یک شرکت بیوتکنولوژی کانادایی می‌باشد که برای تحقیقات علمی، محیط کشت […]

شرکتها

شرکت آزمایشگاهی هوک Hooke Laboratories

شرکت آزمایشگاهی هوک Hooke Laboratories شرکت آزمایشگاهی هوک Hooke Laboratories ، یک شرکت خدماتی-تولیداتی در […]

شرکتها

شرکت RayBiotech

شرکت RayBiotech شرکت RayBiotech ، پیشرو در آماده‌سازی ابزار، تجهیزات و محصولات بررسی پروتئومیک، می‌باشد. این […]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.