ضريب همبستگي چيست؟


نکته مهم! نرم افزار spss را به کمک این بسته آموزش فوق العاده، بصورت حرفه ای، اصولی و بدون نیاز به کلاس در کمتر از ۲ ماه یاد بگیرید!

به انگلیسی

داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻧﻤﺮة ﺷﻴﻤﻲ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮه، ﻧﻤﻮدار ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ را. ﺻﻔﺮ ضريب همبستگي چيست؟ و ﻳﺎ . ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ﺑﻪ ﻧـﺎم. " ﻛﻮوارﻳـﺎﻧﺲ.

برای اینکه با یکی از شیوه‌های محاسبه‌ی ضریب همبستگی آشنا شویم، ما در اینجا ضریب همبستگی پیرسون را به عنوان نمونه انتخاب کرده‌ایم. این ضریب در مقالات .

يك ملاك مناسب براي تعيين همبستگي دو متغير كمي ضريب همبستگي پيرسن است كه در جامعه آن را با . هر يك از اجزائ فرمول ضريب همبستگي نمونه به صورت زير است:.

سپس پرسشنامه توسط دو مترجم زبان انگلیسی از فارسی به انگلیسی باز ترجمه . ( Intra-class correlation coefficient = ICC ) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

بدین منظور، یک آزمون زبان انگلیسی جهت سنجش پیشرفت زبان انگلیسی به دانش . و تحلیل شده و با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون به نتایح لازم دست یافته شد.

24 دسامبر 2015 . همبستگی و رابطه بین دو متغیر رابطه خطی مستقیم و معکوس ضریب همبستگی پیرسون- Correlation Coeficient آزمون مربوط به ضریب همبستگی .

مقدار این ضریب بین ۱- تا ۱ تغییر می‌کند که «۱» به معنای همبستگی مثبت کامل، « ۰» به معنی نبود همبستگی، و «۱-» به معنی همبستگی منفی کامل است. این ضریب .

این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای . چارلز اسپیرمن(####) روانشناس و آماردان انگلیسی در سال 1904 معرفی شد.

هنجار یابی یکی از مراحل اصلی در استاندارد کردن آزمون های وابسته به هنجار است. . نکته: در این آزمون نیز باید متغیر وابسته کمی و متغیر مستقل گروه بندی (Factor) .

این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است. . ضریب همبستگی پیرسون (به انگلیسی: Pearson Correlation Coefficient )، روشی .

ضريب همبستگي چيست؟

چه زمانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود

این روش ها، نشان دهنده میزان ارتباط بین دو متغیر است که ارزشهایی بین ۱+ تا ۱- خواهد داشت.

صفر، مبین عدم ارتباط بین دو متغیر است.

به عبارتی دیگر، روش همبستگی با ضریب همبستگی نشان داده می شود که

الف) اگر ضریب همبستگی نزدیک ضريب همبستگي چيست؟ صفر باشد، و متغیر به هم وابسته نیستند؛

ب) اگر ضریب همبستگی نزدیک ۱ باشد، دو متغیر قویاً به هم وابسته اند؛

ج) دو متغیر می توانند به ضريب همبستگي چيست؟ صورت معکوس بیچ وابسته باشند، در این صورت ضریب همبستگی عددی منفی است. و با افزایش یکی، دیگری کاهش یابد و برعکس.

شاخصهای اندازه و میزان همبستگی متفاوت است.

برخی همبستگی معادل ۵/۰ را زیاد، ۳/۰ را متوسط و ۱/۰ راحسب اینکه دو متغیر مورد نظر پژوهشگر یکی کیفی و دیگری کیفی رتبه ای باشد، مورد استفاده قرار می گیرد .

توجه شود که تفسیر ضریب همبستگی از موضوعی به موضوع دیگر و یا متغیری به متغیر دیگری، بر حسب ماهیت می تواند متفاوت باشد.

برخی پژوهشگران، روشهای آماری همبستگی را جزء آمار توصیفی قلمداد می کنند.

در مجموعه آزمون های پارامتریک، پرکاربردترین آزمون ها، آزمون t و آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه و تشخیص تفاوت میانگین ها استفاده میشود.

به کارگیری توزیع Z زمانی مناسب می باشد که نمونه های بزرگ مورد مطالعه باشد ولی در عمل غالباً از آزمون t استفاده می کنند.

آزمون t در حقیقت خانوادهای از توزیع ها است که با استفاده از آنها پژوهشگر را قادر می سازد با نمونه های کوچکتر اطلاعاتی درباره جامعه به دست آورد و توزیع t تابع درجه آزادی است و هر چه درجات آزادی افزایش پیدا کند، توزیع طبیعی نزدیکتر می شود و هر چه درجات آزادی کاهش یابد پراکندگی بیشتر می شود.

واژه درجه آزادی به تعداد اطلاعات مستقل اشاره می کند که نمونه اماری براساسی آن اطلاعات به وجود می آید.

مقدار درجه ازادی یک نمونه اماری بستگی به حجم نمونه و نیزتعداد شاخص های آماری (آماره) که در محاسبه آن به کار برده می شود، دارد.

علت اینکه توزیع t به درجه آزادی ارتباط دارد نه با حجم نمونه، این است که از انحراف معیار نمونه برای برآورد خطای معیار توزیع t استفاده می شود که در ادامه با آن پرداخته شده است.

از جمله کاربرهای آزمون Z، مقایسه دو ضریب همبستگی است.

به عبارتی برای تعیین اینکه آیا ضرایب همبستگی در دو جامعه مختلف تفاوت معنی داری دارند یا خیر؟ از این آزمون استفاده می شود.

ضريب همبستگي چيست؟

جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

همبستگی پارامتری شامل ضریب همبستگی پیرسون می باشد که معمولاً آن را با علامت r نشان می دهند. ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر با سطح سنجش فاصله ای یا نسبی کاربرد دارد. مقادیر این ضریب همبستگی بین 1- تا 1+ در نوسان است که علامت آن نشانگر جهت رابطه (مثبت یا منفی) می باشد. ولی در هنگام تفسیر ضریب همبستگی بدون توجه به علامت آن باید به مقدار قدر مطلق آن توجه نمود.

ضریب همبستگی پیرسون یک آزمون پارامتری است. بنابراین لازم است که توزیع داده ها از توزیع نرمال تبعیت کند. در واقع بهترین زمان کاربرد این ضریب موقعی است که توزیع مقادیر متغیرها نرمال باشد.

برای درک بهتر مطلب به مثال زیر در نرم افزار SPSS حل شده است توجه نمایید.

پژوهشگری در مطالعه ای با عنوان "بررسی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی در بین شهروندان تهرانی فرضیه ای را بصورت زیر مطرح و به آزمون آن پرداخت.

"بین میزان تحصیلات و نشاط اجتماعی رابطه وجود دارد"

در این مثال متغیرهای سطح تحصیلات و نشاط اجتماعی بصورت مقیاس فاصله ای مورد سنجش قرار گرفته اند.

ابتدا مانند شکل زیر داده ها را در دو ستون در نرم افزار SPSS وارد می کنیم.

پس از وارد کردن داده ها از مسیر زیر گزینه Bivariate را انتخاب می کنیم.

ضريب همبستگي چيست؟

دو متغیر Education و Happiness را مانند شکل زیر به سمت راست منتقل می نماییم. دقت کنید که از قسمت Correlation coefficients باید آزمون Pearson و ضريب همبستگي چيست؟ از قسمت Test of Significance بخش Two-tailed انتخاب شده باشد.

در نهایت با کلیک روی OK نتایج بصورت زیر ظاهر می شود.

در این ضريب همبستگي چيست؟ تحقیق مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر Happiness و Education مقدار 0.063 محاسبه شده است. این مقدار بسیار کم است. حال برای اینکه بدانیم این ضریب معنی دار است یا خیر باید به مقدار .sig توجه کنیم. در این تحقیق مقدار .Sig عدد 0.742 محاسبه شده است که چون این مقدار از 0.05 کمتر است، فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین میزان تحصیلات و نشاط اجتماعی رد نمی گردد (پذیرفته می شود). به عبارتی بین میزان تحصیلات و نشاط اجتماعی رابطه وجود ندارد.

«استاد، دانشجو یا پژوهشگر گرامی»

چنانچه برای انجام کار آماری پژوهش خود ارزش ویژه قائل هستید، می‌توانید شرایط انجام پروژه های آماری توسط اینجانب را بخوانید و در صورت تمایل درخواست خود را ارائه دهید.

1- چنانچه کار آماری شما پذیرفته شود، تا انتها بدون هیچگونه واسطه با من در ارتباط خواهید بود.

2- کارهای آماری انجام شده توسط اینجانب بدون محدودیت زمانی دارای ضريب همبستگي چيست؟ گارانتی هستند. هر زمان ابهام یا ایراد در کار وجود داشته باشد پاسخگو خواهم بود.

3- تمام کارها دارای گارانتی بازگشت وجه بدون محدودیت زمانی هستند.

4- بعد از انجام هر پروژه آماری فیلم آموزشی مخصوص به آن پروژه ضبط و تمام آزمون‌های انجام شده و نحوه ارائه آن‌ها شرح داده خواهد شد تا فرد بتواند به راحتی همه موضوعات انجام شده در پروژه خود را درک کند. ارزش فیلم آموزشی 400 هزار تومان می باشد که بطور رایگان همراه با پروژه ارائه خواهد شد.

5- برای هر پروژه آماری نیم ساعت وقت مشاوره اختصاصی به ارزش 300 هزار تومان اختصاص داده می شود تا رفع اشکالات احتمالی فرد بطور کامل انجام شود.

6- بابت رفع اشکالات احتمالی و پیشنهادهای استاد هزینه اضافه دریافت نمی‌شود.

7- تمام کارها توسط شخص اینجانب دکتر رسول محمدی انجام می شود.

8- داده سازی برای پروژه های آماری را غیر اخلاقی میدانم. لذا فقط پروژه هایی که دارای داده‌های واقعی باشند پذیرفته می شود.

9- در صورت نیاز، فایل دیتای ورودی و خروجی به نرم افزار همراه با مستندات کامل ارائه می شود.

10- نتایج در نرم افزار ورد، به فرمت پایان نامه یا مقاله و به فارسی ارائه می شود.

آموزش تخصصی آمار و مدل معادلات ساختاری(SEM)

*********
اینجانب سیدسعید انصاری فر دارای لیسانس و فوق لیسانس مهندسی صنایع، فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش MIS و دانشجو دکترا مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی می‌باشم. برخی از سوابق علمی پژوهشی به شرح زیر است:

1- دارای بیش از 40 مقاله در موضوعات مختلف (کنفرانس های بین المللی و مجلات علمی پژوهشی و ژورنال ISC)
2- مولف سه کتاب (مبانی سازمان و مدیریت، آموزش مدل سازی معادلات ساختاری و SPSS، نگهداری کارکنان، چالش ها و نظریه ها)
3- مشاوره آماری و انجام تجزیه و تحلیل آماری در بیش از 700 پایان نامه ارشد و 50 پایان نامه دکترا
4- رتبه 7 کنکور دکترا
5- تدریس خصوصی آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای SPSS، AMOS، Smart PLS، LISREL
6- کسب رتبه پژوهشگر برتر و برگزیده در جشنواره علمی پژوهشی شهرداری اصفهان

*********
تماس با ما:
ایمیل: [email protected]
شماره همراه: 09131025408
شماره تلفن: 32205150
شبکه اجتماعی واتسآپ: 09131025408

*********
گروه علمی آموزشی پژوهشگران برتر:
این گروه با بهره مندی از کادری مجرب آمادگی تجزیه و تحلیل کیفی و داده های کمی آماری در موضوعات مختلف با استفاده از نرم افزارهای مختلفی چون SPSS ، Smart PLS، LISREL،R ، AMOS، Nvivo، Max QDA را دارد.

همکاران:
1-مجید دادخواه
دکتری مدیریت از دانشگاه آزاد اصفهان
2- مرسا آذر:
دکتری مدیریت از دانشگاه آزاد اصفهان
3- زهرا وحیدی:
دکتری مدیریت آموزشی، مدرس تحلیل کیفی
4-محمد مهدی مقامی:
دکتری آمار از دانشگاه اصفهان
5- طناز فریدنی:
کارشناسی ارشد آمار و ریاضی از دانشگاه اصفهان
6- زینب احمدی:
کارشناسی ارشد روان شناسی از دانشگاه اصفهان

***********
از دلایلی که پژوهشگران انجام تحلیل آماری را به ما می سپارند:
- تیم حرفه ای و با تجربه
- متخصص در زمینه انواع نرم افزارهای تحلیل آماری با بیش از 10 سال تجربه
- پشتیبانی و آموزش حضوری به صورت رایگان

آموزش آزمون ساده همبستگی پیرسون در spss (بصورت تصویری)

spss-min

در ادامه آموزش های کاربردی نرم افزار spss، در این پست شما را بصورت ساده با آزمون همبستگی پیرسون در اس پی اس اس آشنا می کنیم. آزمونهای همبستگی فرآیندی برای اندازه گیری میزانی است که دو متغیر متریک(استاندارد) بصورت در برخی جمعیت ها بهم مربوط میشوند. به این میزان که معمولا با عدد مشخص میشود ضریب همبستگی می گویند.

۱-ویدیوی آموزش آزمون همبستگی پیرسون

دانلود این ویدیو

۲-مقاله آموزش آزمون همبستگی پیرسون

اگر از طریق ویدیوی بالا آزمون همبستگی را یاد نگرفتید، این مقاله را بخوانید.یک تعدادی ضریب همبستگی وجود دارد اما همبستگی معمولاً به معنای تولید ضریب همبستگی گشتاور است که تحت عنوان همبستگی پیرسون (مگر اینکه به روش های دیگر تبین شده باشد) نامیده می شود. فرضیه ی صفر بیانگر این است که ابدا هیچ ارتباط خطی بین متغیر ها وجودندارد که به آن ضریب همبستگی صفر میگویند. شکل زیر نشان دهنده ی این ایده اصلی است.

آزمون همبستگی در spss

مثال آزمون همبستگی- SPSS Correlation Test Example

یک سیاستمدار می خواهد بداند که آیا سن و درآمد خالص ماهیانه به هم مرتبط هستند؟ او از ۳۰ مخاطب سوال میپرسد نتایج بدست آمده از سن-جنس در فایل sav هستند آیا این داده ها احتمال اینکه سن و درآمد در جمعیت مورد تحقیق بهم مرتبط هستند را تعیین میکند؟ (ترکیب) synax زیر داده ها را باز میکند:

توی این پک فوق العاده،اس پی اس اس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بدون هیچ کلاسی، بهترین مقالات رو بنویس، خفن ترین تحلیل های آماری رو انجام بده یا اصلا حسابی پول در بیار!

بررسی سریع داده- Quick Data Check

قبل از اجرای هرآزمون آماری، ما ابتدا میخواهیم یک تصوری از اینکه داده ها اساساً چه شکلی هستند داشته باشیم یک گزینه خوب اینجا نمودار پراکندگی است. اسکرین شات ها شمارا در راه اجرا پیش میبرند.

 • ابتدا به graphs>legacy dilaogs>scatter/dot می رویم.

 • سپس simple scatter را انتخاب می کنیم.
 • روی Define کلیک می کنیم.
 • درآمدرا به محور Yمختصات انتقال می دهیم.
 • سن را به محورX.
 • نتایج را در ترکیب زیر جایگذاری کنید:

نتایج نمودار پراکندگی-Resulting Scatter Plot

در این مورد نمودار پراکندگی که مقعول بنظر میرسد همه ی پاسخ دهندگان سنی بین ۲۰تا۶۸ سال دارند. سنین بصورت منطقی با متوسط ۴۵ سال پراکنده شده اند. سپس میزان درآمد از۱۰۰۰یورو تا ۴۵۰۰ یورواست. این یک نوع از دامنه ای است که ما برای درآمد ماهیانه در یک کشور پیشرفته انتظار داریم. علاوه بر این که چگونه سن و درآمد ها بصورت جداگانه توزیع شده اند، همچنان می بینیم که پاسخ دهندگان پیرتر به درآمدهای بالاتر گرایش دارند. این نشان دهنده ی یک همبستگی مثبت بین سن و درآمد است.

فرضیات آزمون همبستگی-Assumptions Correlation Test

تفسیر ضریب همبستگی به تنهایی هیچ پیش فرضی لازم ندارد. اگر چه آزمون مهم برای یک هم بستگی برخی پیش فرض هارا ایجاد می کند. مشاهدات مستقل (یا حتی متغیرهای یکسان توزیع شده و مستقل تا و دقیق تر).اندازه نمونه بصورت منطقی بزرگ است(N>30)

اجرای آزمون همبستگی- Run SPSS Correlation Test

اسکرین شات بالا روش استانداردی برای بدست آوردن همبستگی رانشان میدهند، چون ما اینهارا بصورت متفاوتی انجام میدهیم این داده های خروجی و ترکیبات آشفته و نامرتب میشود. ما فقط میتوانیم همبستگی سن-جنس را تایپ و اجرا کنیم. ما فکر میکنیم که این یک روش سریع تر و تمیز تر برای بدست آوردن یک ماتریکس همبستگی کامل است. توجه ضريب همبستگي چيست؟ کنید که ما میتوانیم از کلید واژه allو to در این دستورات استفاده کنیم. اگر نا متغیرهای چندگانه ای داشته باشیم یک پیشنهاد بهتر نتیجه گیری با برون داد مرتب تر با استفاده از کلید واژه with که در ترکیب نشان داده شده است،همانطور که میدانید این برون داد مرتب نمیتواند از منو ضريب همبستگي چيست؟ بدست آمده باشد.

خروجی آزمون همبستگی SPSS Correlation Test Output

گزارش یک آزمون همبستگی- Reporting a Correlation Test

زمانیکه یک آزمون همبستگی را گزارش می کنیم، خود همبستگی مقدارN که بر اساس آن هست الزامی هستند.عطف به آزمون مهم یک موش گوتاه گزارش آن یک بستگی خطی قوی است که بین سن و درآمد مشاهده شده است. ضریب پیرسون =۷۳ وp=00 (2سویه) اینجا روشهای چندگانه ای از جمع آوری یک مقدار P برای همبستگی وجود دارد. با گزارش شبیه آنچه ما انجام داده ایم واضح نیست کدام شیوه SPSS بکار رفته است. اینجا از یک آزمون T استفاده کرده است اما متأسفانه مقدار T و میزان آزادی را حذف کرده است. فرمول هایی که SPSS استفاده کرده است زیر Help>Algorithms است.

در مثال مابرای بازدید کنندگان، خروجی داده های ما در زیر چاپ شده است:

اکنون روشن ساختیم ک چگونه با گزارش ما به ضریب همبستگی پیرسون ۷۳;T(28)=5.7,P=.000(۲سویه) به مقدار رسیده ایم

نکته مهم! نرم افزار spss را به کمک این بسته آموزش فوق العاده، بصورت حرفه ای، اصولی و بدون نیاز به کلاس در کمتر از ۲ ماه یاد بگیرید!

هرگونه سوال یا نظری راجب کار با نرم افزار اس پی اس اس دارید در بخش نظرات با سریع آسان مطرح نمایید.

بسیار کاربردی

 • آموزش نرم افزار SPSS از مبتدی تا متوسط (فقط با ۲ ویدیوی رایگان)
 • آموزش آزمون ساده همبستگی پیرسون در spss (بصورت تصویری)
 • آموزش نحوه وارد کردن اطلاعات پرسشنامه و تحلیل آن با نرم افزار spss
 • آموزش کامل و تصویری آمار توصیفی در نرم افزار Spss
 • معرفی اجزای اصلی و مهم ضريب همبستگي چيست؟ Spss برای یادگیری بهتر سطح مقدماتی
 • آموزش توابع آماری اصلی در نرم افزار Spss (یا Statistic functions)
 • آموزش اصولی تحلیل رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS (با مثال ملموس)
 • آموزش کامل نحوه ایجاد یک نمودار ستونی با نرم افزار SPSS (گام به گام)
 • آموزش گام به گام نحوه کاربرد Spss در آمار توصیفی (تصویری)
 • spss چیست، کاربردهای آن کدامند وجدیدترین نسخه آن کدام است؟ (معرفی کامل)

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.