تأثیر معاملات قبلی بر معاملات جدید


ترس در معامله گری

تأثیر معاملات قبلی بر معاملات جدید

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین به چه معناست؟

اگر شخص مدیون جهت جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اقدام به انتقال اموال خود به افراد دیگر نماید به این عمل، معامله به قصد فرار از دین گفته می شود. معامله به قصد فرار از دین، دارای دو وجه حقوقی و کیفری می باشد.

معامله به قصد فرار، از دین یک جرم است و شرایط آن در ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است. برخی از اساتید علم حقوق بیان میدارند که این معامله بین دو طرف قرارداد صحیح است اما معتقدند که این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد و طلبکار به محض مراجعه میتواند معامله را فسخ نماید.

اما برخی دیگر معتقدند که این معامله غیرنافذ است و صحت یا بطلان منوط به رضایت یا عدم رضایت طلبکار می باشد. در نهایت نظر هیئت عالی در مورد معامله به قصد فرار از دین حکایت از صحیح بودن چنین معامله ای دارد. در دعوای تایید فسخ قرارداد به قصد فرار از دین خواهان کسی است که فسخ را به نفع خود میداند و خوانده نیز کسی است که مرتکب فرار از دین شده است. دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت فرار از دین در مورد اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می شود که ملک در حوزه آن واقع است. در دعوای تأیید فسخ قرارداد به قصد فرار از دین پس از تأثیر معاملات قبلی بر معاملات جدید صدور رأی و قطعیت آن نیازی به صدور اجراییه نیست و رأی صادره جنبه اعلامی دارد.

نکات مهم در دعوای تایید فسخ قرارداد به قصد فرار از دین

 • دعوای معامله به قصد فرار از دین دارای سه رکن است: وجود دین، قصد فرار از دین و صوری بودن معامله.
 • وجود دین در معامله به قصد فرار از دین، باید مسلم باشد و در مورد آن اختلافی نباشد. در غیر اینصورت دین باید مبتنی بر حکم قطعی دادگاه باشد.
 • در بعضی شرایط صرف اینکه اثبات شود معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است برای فسخ قرارداد کافی است و نیازی به اثبات صوری بودن معامله نیست.
 • معامله به قصد فرار از دین شامل فروش، رهن، صلح، هبه ، وقف و هر معامله ای که بطور کلی مالکیت مدیون را به ضرر طلبکاران از بین ببرد.
 • در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت فرار از دین، تنها طلبکاران حق این درخواست را دارند.
 • در دعوای کیفری معامله به قصد فرار از دین، نیازی به طرح دعوای تأیید فسخ معامله وجود ندارد و در صورت محکومیت بدهکار به جرم معامله به قصد فرار از دین، مالی که معامله شده است، توسط دادگاه مسترد میشود و مبلغ محکوم به از محل آن پرداخت می شود.
 • اثبات صوری بودن معامله به قصد فرار از دین بسیار سخت می باشد و مدعی باید آن را ثابت نماید. برخی از دلایلی که میتواند مستند اثبات صوری بودن دعوا باشد عبارتند از: اقرار بدهکار، صلح بلاعوض ملک به نزدیکان و گواهی شهودی که در جریان معامله بوده اند و شرایط و نحوه انجام معامله به نحوی که دلالت بر صوری بودن دارد.
 • خودرو گران قیمت مصداق مستثنیات دین تلقی نمی‌شود و فروش آن بعد از محکومیت به پرداخت دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین است.
 • در فرضی که حکم تقسیط محکوم به صادر و در حال اجرا باشد، فرار از دین محقق نخواهد شد.
 • تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین مستلزم آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبه رسمی مهریه از سوی زوجه باشد.
 • احراز بزه معامله به ‌قصد فرار از دین منوط به مسلم بودن طلب از طریق صدور سند اجرایی ثبتی یا سند اجرایی از محاکم دادگستری قبل از انجام معامله است.
 • انتقال مال قبل از مطالبه رسمی توسط مدیون، مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود.
 • فروش ملک به جهت پرداخت دیون مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین نیست.
 • نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل ‌الیه، اخذ وکالت بلاعزل از خریدار نسبت به‌ عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل ‌الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.
 • در صورتی که در معامله بین متعاملین دلیلی بر ردّ و بدل شدن وجه ارائه نشده باشد امر مذکور اماره ای بر صوری بودن و معامله به‌ قصد فرار از دین است.
 • انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید فسخ قرارداد به قصد فرار از دین

ماده ی ۶۵ قانون مدنی

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه ی دیّان است.

ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی

هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین، به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

ماده ی ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند، قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر کند که در این صورت بدون اجازه ی دادگاه، حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده ی ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ی مدیون با انگیزه ی فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده ی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی، معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع، اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف با انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه، اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.

رویه و نظریات قضایی

رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور شماره ی ۲۹۴ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵

ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه ی دین، اقدام به معامله کرده است بنابراین حکم صادره از دو شعبه ی پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد، صحیح نبوده است.

رأی شماره ی ۴۳۳ مورخ ۱۳۲۸/۲/۱۸ شعبه ی ۸ دیوان عالی کشور

ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی، تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده است، نه تحقق دین را و استناد دادگاه به صحت انتقال خانه (به این که در تاریخ انتقال خانه یعنی هشت روز قبل از اجرای قرار تأمین خواسته ناقل دین حال یا موجل به خواهان نداشته) برخلاف قانون است.

رای شماره ی ۹۸۵ مورخ ۱۳۱۷/۴/۳۰ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

فرار از دین که در ماده ی ۲۱۸ ذکر شده است، وقتی محقق می شود که به سبب معامله، مدیون از طریق دیگر، قادر به ادای دین نباشد و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص شود.

رأی اصراری حقوقی شماره ی ۱۵ مورخ ۷۸/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادعای صوری بودن معامله، خلاف مندرجات مبایعه نامه است و نیاز به دلیل اثباتی دارد. با عنایت به این که فروشنده متعهد شده، چنان چه از حال تحریر لغایت پنجاه سال، فسادی در معامله ایجاد شود، از عهده ی خسارات و غرامات به نرخ روز برآید، دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه در پرونده، ملاحظه نمی شود.

رای شماره ی ۷۲۳۶/۱۰۲۴ – اصول قضایی حقوقی، جلد ۲، صفحه ۹۸

مناط در فرار از دین مذکور در ماده ی ۲۱۸ وجود واقعی دین در موقع معامله است، نه معلوم بودن و ثبوت آن در محکمه؛ زیرا ممکن است مدیون قبل از اقامه ی دعوی بر او محض فرار از دین، اموال خود را به دیگری انتقال دهد.

رأی ۲۷۹ کلاسه ی ۹۰۴۰۰ شعبه ی ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قبل از اقدام خانم … برای مطالبه ی مهریه ی خود، محکوم علیه به نحو قانونی ملک خود را به برادرش منتقل کرده است. هر چند وجود قرائن و شواهد، حکایت از اختلاف خانوادگی نامبردگان دارد؛ ولی فرار از دین احراز نمی شود.

رأی شماره ی ۱۲۴۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ شعبه ی ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حق فسخ، ابتدا باید توسط ذوالخیار اعمال شود و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود. بنابراین دعوای فسخ قرارداد توسط محکوم، قابلیت استماع ندارد.

رأی شماره ی ۱۳۰ کلاسه ۹۰۲۲۴ شعبه ی ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حکم دادگاه که بعدا قطعیت یافته است، دلالت بر این دارد که تجدید نظر خوانده ی ردیف اول در زمان انجام معامله، مدیون بوده است و با توجه به طرح دعوی علیه وی و اظهارنظر کارشناسان دادگستری، نامبرده از مدیونیت خود اطلاع کامل داشته است. در نتیجه، انتقال ملک به قصد فرار از دین صورت گرفته است.

هم چنین فروش ملک از سوی فروشنده، بعد از علم و اطلاع از مدیونیت به فرزند صغیر که تحت ولایت قهری وی بوده است، ظهور در صوری بودن معامله دارد.

رأی شماره ی ۷۵۵ مورخ ۸۳/۷/۱۵ شعبه ی ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

استدلال دادگاه، بطلان معامله به قصد فرار از دین، بدون تأثیر معاملات قبلی بر معاملات جدید احراز صوری آن مخالف ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی است و نیز اعلام بی اعتباری معامله به موجب ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام و ۲۱۸ قانون مدنی، دو امر مجزاست که هر یک شرایط خود را دارد.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۲۴۳۷ مورخ ۷۷/۵/۳۱ اداره ی حقوقی

با احراز سه مطلب:

 1. وجود دین
 2. صوری بودن معامله.
 3. قصد فرار از پرداخت دین

دادگاه میتواند به استناد ماده ی ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی، حکم بر بطلان معامله صادر کند. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله را انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز کرده و دین نیز باید بر اساس استناد مشتبه با احکامی معتبر، ثابت شود و ضرورتا دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار، هر دو تأثیر معاملات قبلی بر معاملات جدید اقامه می شود.

چنانچه ثابت شود که معامله واقع و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است، از شمول ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی، خارج خواهد بود.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

۵ نتیجه مهم که از بررسی ترس در معامله برای گروه از معامله گران می‌توان گرفت

ترس در معامله

ما معامله‌گران را از نظر ترس در معامله به ۲ گروه تقسیم می‌کنیم

مبتدی که از نظر روانی متعادل نیستند

حرفه‌ای که از نظر روانی متعادل هستند

انسان همواره از ناشناخته‌ها در هراس است و عملاً از خود ترس هم میترسد. ما به‌عنوان یک معامله‌گر وارد حوزهای شده‌ایم که آینده نامعلومی دارد.

همین شرایط کافی است که یک معامله‌گر مبتدی، همیشه در ترس باشد؛ اما تأثیر معاملات قبلی بر معاملات جدید وقتی این معامله‌گر مبتدی به درجه‌ایی می‌رسد که می‌تواند مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه خود را به‌صورت حرفه‌ای اجرا کند، دیگر تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شده است و ترس زیاد را از خود دور می‌کند.
او به‌نوعی ترس خود را به تعادل می‌رساند زیرا آینده دیگر معلوم است او هیچ‌وقت ورشکسته نخواهد شد.

ترس در معامله

چرخ روانی معامله گر

ترس غیر متعادل گروه اول

ترس از شروع کار جدید

بیشتر افرادی که اقدام به فعالیت در بورس می‌کنند چنین تصور میکنند که از کار خسته‌کننده و پرمشغله چندین ساله فعلی خود خارج شوند (عملاً از آن فرار کنند) و درآمد رؤیایی خود را در بورس کسب کنند.
ازآنجاکه این افراد اطلاعات و تجربه اندکی در این حوزه دارند همیشه با ترس زیادی اقدام به فعالیت در بورس می‌کنند. حتی هنگام کسب سودهای مقطعی هم ترس همچنان همراه آن‌ها است. به همین دلیل است که از دید عامه مردم، کار در بورس، کاری بسیار ترسناک به نظر می‌رسد. (مقاله بهبود روش معامله را هم مطالعه نمایید)

ترس از نابودی سرمایه

اکثر افرادی که عملاً از کار اصلی خود فرار کردهاند و به کسب درآمد در بورس پناه آورده‌اند، قطعاً در کار قبلی خود موفق نبوده‌اند که چنین تصمیم هیجانیای اتخاذ کردهاند. این افراد معمولاً سرمایه کمی دارند و به‌واسطه ضعف مالی که همیشه همراه آن‌ها بوده، ترس از بین رفتن سرمایه کم خود را دائماً حس می‌کنند.

ترس از اتمام بازار سودده

بیشتر مواقع این بازار برای معامله‌گران مبتدی طنازی می‌کند؛ به این معنی که وقتی معامله‌گر برای اولین بار شروع به باز کردن معامله می‌کند چند معامله اول منتهی به سود می‌شود و معامله‌گر در این ترس فرو می‌رود که نکند این بازار خوب به پایان برسد.

ترس از خوش‌شانس نبودن

معامله‌گران مبتدی همیشه در پس تصمیمات خود این ذهنیت رادارند که فرد خوش‌شانسی هستند و ازاین‌رو شانس زیادی برای موفقیت خود در این کار میبینند؛ اما پس از طی مدت کمی از کار در بازارهای مالی و مواجهه با زنجیرهای از معاملات زیانده، اعتمادبه‌نفس ناشی از خوش‌شانس بودن در آن‌ها، به ترس از بدشانس بودن تبدیل می‌شود.

ترس ناشی از مواجهه با خبرهای متفاوت

تمام معامله‌گران مبتدی در این مورد مشترک هستند که صحبت‌های دیگران، شایعات، خبرها و … روی تصمیم‌گیری نهایی آن‌ها تأثیر جدی دارد؛ و به همین دلیل حتی خبرهای بی‌اهمیتی که در تضاد با اصول اولیه فکری آن‌ها در باز کردن معامله است، آن‌ها را بهشدت دچار ترس می‌کند.

ترس از مشخص نبودن آینده کاری (ترس از آینده نامعلوم)

معامله‌گران مبتدی هرگز نمی‌توانند عمیقاً باور کنند که کار معامله‌گری یک شغل دائمی برای آن‌ها است. ازآنجاکه تصوری از مسیر معامله‌گری ندارند، همیشه از آمدن روزی که در این کار ورشکسته شوند می‌ترسند.

ترس از قضاوت دیگران

اکثر معامله‌گران مبتدی به‌صورت هیجانی کار خود را رها و با پس‌انداز خود، کار معامله‌گری را شروع کردهاند و به همین دلیل زیر ذره‌بین اطرافیان هستند. این افراد در معاملات خود همیشه می‌ترسند که در این کار به موفقیت نرسند و در مقابل دیگران سرافکنده شوند.

ترس از زیان

معامله‌گران مبتدی وقتی معامله‌شان تأثیر معاملات قبلی بر معاملات جدید کمی در زیان می‌رود، از اینکه معامله زیانده خود را ببندند به‌شدت می‌ترسند و همین ترس سبب می‌شود که به امید برگشت قیمت، جای زیادی به زیان بدهند.

ترس کاهش سود

معامله‌گران مبتدی وقتی معامله‌شان کمی در سود می‌رود می‌ترسند که قیمت هرلحظه برگردد و از سود آن لحظه کاسته شود؛ پس معاملات سوده خود را زود می‌بندند. ترس باعث می‌شود که تأثیر معاملات قبلی بر معاملات جدید امید نداشته باشند قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد و عملاً به سود جای زیادی نمیدهند.

ترس کم، افزایش بی‌باکی

معامله‌گر مبتدیای که به هر دلیلی در باز کردن معاملات خود بی‌باک است (ترس کمی دارد) ریسک زیادی را به سرمایه خود تحمیل می‌کند و خود را در مسیر ورشکستگی قرار می‌دهد.

ترس متعادل گروه دوم

معامله‌گر حرفه‌ای باسابقه بالا هم بعد از باز کردن معامله ترس را تجربه میکند. این ترس کاملاً عادی است و جزئی از ذات بازارهای مالی است. معامله‌گر حرفه‌ای به‌راحتی با ترس کنار آمده و آن را متعادل نگه می‌دارد زیرا مسلح به اسلحه مدیریت ریسک و سرمایه قوی است.

نتیجه:

 1. افرادی که علاقه‌مند به شغل معامله‌گری هستند، نباید پیش از آنکه به معامله‌گری حرفه‌ای تبدیل شوند، شغلی که هزینه‌های زندگیشان را تأمین میکند رها کنند.
 2. افرادی که علاقه‌مند به کار معامله‌گری می‌شوند، باید دانش و تجربه خود را به حد مطلوبی برسانند و سپس وارد بازارهای مالی شوند؛ یعنی باید ابتدا با دانش لازم به سطحی برسند که سیستمی شخصی خود را خلق کنند.

آن‌ها باید سیستم خود را حداقل در دو سال گذشته بازار چک کنند و حداقل سه ماه بازار را بر اساس سیستم معاملاتی خود، روی کاغذ بررسی کنند تا در جریان سطح سودآوری سیستم معاملاتی قرار گیرند. این افراد بعدازاین مرحله مفهوم مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را درک خواهند کرد و پس‌ازآن با امنیتی مطلوب می‌توانند با سرمایه خود وارد بازارهای مالی شوند.

 1. کسب دانش و تجربه مطلوب، برای معامله‌گر یک سیستم معاملاتی به ارمغان می‌آورد و تغییرات بنیادینی در بینش او ایجاد میکند. ازجمله این تغییرات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 • او باور دارد، ازآنجاکه روز ورشکستگی وجود نخواهد داشت، ترس از نابودی سرمایه معنی ندارد.
 • معامله‌گر به دلیل شناختی که از معامله‌گران بازار به دست آورده به این باور می‌رسد که بازار مملو از فرصت‌های سودآور است و به‌راحتی می‌توان پشت سر مارکت میکر حرکت کرد.
 • معامله‌گری که طبق سیستم معاملاتی خود معامله کرده باشد، با توجه به مدیریت سرمایه، به زیان جا نمی‌دهد ولی به سود جای زیادی می‌دهد. ازآنجا که او روش خود را بر اساس شناخت بازیگران بازار ساخته است، بیشتر معاملاتش منجر به برد می‌شود. وقتی بعد از صد معامله کارنامه کاری خود را بررسی ‌کند خواهد دید که کارنامه او سودده بوده پس دلیلی ندارد که از بدشانسی بترسد.
 • گفته‌های دیگران در معامله‌گری که به‌طور منظم از سیستم دستور می‌گیرد و آن را اجرا می‌کند رسوخ نخواهند کرد؛ درنتیجه او هنگام مواجهه باخبرهای متفاوت ترسی نخواهد داشت.
 • وقتی معامله‌گر مانند سیستم معاملاتی خود عمل می‌کند، کارنامه کاری او در بلندمدت سودده خواهد بود و دیگر ترسی از مشخص نبودن آینده کاری نخواهد داشت.
 1. معامله‌گرانی که ترس کمی در باز کردن معامله دارند به‌راحتی در مسیر ورشکستگی قرار می‌گیرند.
 2. داشتن سیستم معاملاتی مدون و وفاداری به آن، ترس در معامله را متعادل می‌کند.

ترس در معامله گری، دوست شما است

ترس در معاملات یک از مهمترین عواملی است که کارنامه معامله گری شما را تحت تاثیر قرار می دهد. ترس زیاد باعث می شود سود مناسبی از معاملات خود نداشته باشیم و ترس کم، از معامله گر یک قمار باز می سازد. پس ترس در معاملات یکی از فاکتور های بسیار مهمی است که باید حتما له آن توجه داشته باشید

بسیاری از تمرین‌های روانشناسی هستند که فقط بر روی آغاز روند تغییر تمرکز دارند شاید برای برخی از شما پیش‌آمده باشد که رژیم غذایی خاصی یا ورزش کردن را شروع کرده باشید و پس از مدتی به روند قبلی زندگی بازگشتید. درست است که تمرین‌های روانشناسی حس خوبی در افراد ایجاد می‌کند اما زمانی می‌رسد که شخص می‌فهمد که برای تغییرات به تلاش‌های متفاوت دیگری نیاز دارد. من برای کاهش وزن سال‌های زیادی بدون هیچ موفقیتی با رژیم‌های متفاوت دست‌وپنجه نرم کردم.

در همان حین متوجه شدم که به بیماری دیابت نوع دو هم مبتلا هستم و در صورت عدم اعمال تغییرات لازم سلامتی خود را از دست می‌دهم. در آن زمان به‌وضوح برای من روشن شد که باید رژیم خود را تغییر دهم.

باید وزن خود را کم کنم و در صورت عدم اعمال این تغییرات حتی جان خود را از دست خواهم داد؛ بنابراین رژیم خودم را شروع کردم و تا به امروز به آن پایبند ماندم؛ اما مسئله‌ای که روند تغییر مرا سرعت بخشید چه بود؟ گفتن اینکه باید یک رژیم غذایی متفاوت داشته باشم و یا ورزش روزانه بیشتر داشته باشم کمکی به من کرد؟ خیر. آن نتوانست تغییری در من ایجاد کند تنها یک تجربه احساسی از ضرورت تغییر باعث‌شدکه من با تمام وجود اهمیت تغییر را درک کنم.

این موضوع در مورد معامله گران نیز صدق می‌کند. شاید بارها و بارها به خود گفته باشید که باید از قوانین معاملاتی خود پیروی کنم ولی هنوز اشتباهات قبلی خود را تکرار می‌کنید و پول خود را از دست می‌دهید و سرخورده می‌شوید. حالا چرا تمام تلاش‌های شما برای تغییر، تغییری در شما ایجاد نمی‌کند؟

به این دلیل که نیرویی احساسی ندارد. طبق آخرین تحقیقات روانشناسان مشخص‌شده که تجربه‌های احساسی هستند که قدرت ایجاد تغییر را دارند و نه صحبت کردن شخص با خود.

هیچ‌کس با ایستادن در مقابل آینه و گفتن عباراتی درباره ارتقاء فردی احساس ارزشمند بودن نکرده است. شما می‌توانید به خود بگویید که فرد شایسته‌ای هستید اما تجربه عبور موفقیت‌آمیز از چالش‌ها است که می‌تواند حس کارآمدی پایدار را در شما ایجاد کند. لذت و درد تجربه‌های احساسی ما را درونی می‌سازند و باعث می‌شود آنچه را که سطح زندگی شما را بالا می‌برد دنبال کنید و ازهر آنچه به شما آسیب می‌زند دوری‌کنید.

با درونی کردن تجربه‌های احساسی قدرتمند می‌توانید تغییراتی را آغاز کرده‌ایم را حفظ کنیم. بازگشت به رفتار و طرز تفکر بیهوده گذشته بدون تلنگرهای احساسی کاملاً طبیعی و منطقی است. آیا حاضرید از امروز به‌عنوان یک معامله‌گر روی خودکار کنید؟ حاضرید بدون توجه به مقدار سودآوری از همین امروز برای یادگیری هرچه بیشتر خود تلاش کنید؟ قصد کار کردن روی چه بخشی از روش معاملاتی خود را دارید؟

ترس در معامله گری

ترس در معامله گری

اولین و مهم‌ترین قدم :

در نظر گرفتن یک هدف است. اگر درک روشنی از فردی که اکنون هستید و فردی که تمایل دارید در آینده به آن تبدیل شوید نداشته باشید هرگز و هرگز تغییر نخواهید کرد.

قدم مهم بعدی:

ثبت این هدف یا ضبط صدای خود درحالی‌که هدف را شفاف توضیح می‌دهید است؛ و مهم‌ترین موضوع آیا تلاش‌های شما برای رسیدن به هدف از قدرت احساسی برخوردار است؟ آیا می‌تواند شما را از کسی که تنها به تغییر فکر می‌کند به کسی که مأمور تغییر خودش است مبدل کند؟ اگر هدف شما فقط یک خواسته باشد تا زمان وجود شور و اشتیاق برای آن هدف آن هدف را دنبال خواهید کرد اما اگر هدف شما یک نیاز ضروری باشد با تمام وجود و امکانات خود برای دستیابی به آن تلاش می‌کنید؛ بنابراین تنها به این دلیل که ما می‌خواهیم معامله‌گر بهتری باشیم این اتفاق نخواهد افتاد.(در ادامه مقاله ساعت کار فارکس و غلبه بر ترس در فارکس را هم مطالعه نمایید)

این تمرینات را انجام دهید. قبل از شروع روز معاملاتی در موقعیت راحت بنشنید و با ریتم آهسته نفس عمیق بکشید حالا شرایطی را تجسم کنید که روز معاملاتی آغازشده و شما حرکات بازار را در جستجوی نقطه ورود مناسب دنبال می‌کنید اگر هدف شما انجام معاملات خرید در انتهای حرکت اصلاحی است خود را در آن شرایط مجسم کنید که صبورانه منتظر اتمام اصلاح هستید و سپس وارد معامله می‌شوید در ادامه تجسم کنید که توانسته‌اید به هدف خود دست پیدا کنید و اجازه دهید بابت تکمیل آنچه در نظر داشتید احساس غرور کنید. روان شناسان این حالت را حس کارآمدی شخصی می‌گویند.

اگر خود را به‌عنوان فردی موفق تصور کنید و لذت موفقیت را احساس کنید احتمال موفقیت شما بیشتر می‌شود. اینکه خود را در حال پول درآوردن تصور کنید به‌عنوان یک هدف روزانه چندان واقع‌گرایانه نیست. ولی می‌توانید تصورات مربوط به معامله‌گری خود را داشته باشیم و احساس غرور و مهارت کنید. زمانی که خود را شخصی کارآمد تصور کنید احتمال انجام تغییرات و حفظ آن بیشتر خواهد شد.

بسیاری از معامله‌گران تنها بعد از متحمل شدن ضررهای زیاد به مرحله مربیگری شخصی خودشان می‌رسد؛ مانند من زمانی که با تشخیص بیماری خود و اینکه نمی‌خواستم زندگی‌ام نابود شود به سمت تغییر رژیم غذایی کشیده شدم.

وقتی معامله‌گر مقدار زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهد برای جلوگیری از تکرار این وضعیت به معامله‌گری صحیح رو می‌آورد و نه به این دلیل که به خود قول می‌دهد که قوانین معاملاتی را رعایت کند، بلکه نبود انضباط و نتایج آن موجب برانگیخته شدن یک نیروی احساسی قدرتمند در او می‌شود این احساس رعایت نظم را در معاملات الزامی می‌سازد.

برخلاف طرفداران تفکر مثبت ترس کاربردهای خودش را دارد بسیاری از افراد معتاد به الکل به دلیل ترس از تغییر بازگشت به درد و ناراحتی ناشی از عواقب نوشیدن الکل می‌تواند تغییرات را تحمل کند در اینجا نیز احساس باعث حفظ تغییر می‌شود.

چند رسانه

ثبت رکورد جدید در بازار اختیار معامله بورس

اخبار بورس پایشگر- اداره عملیات بازار ابزارهای نوین بورس تهران اعلام کرد، روز گذشته ۴ خرداد ماه ۹۸ فعالان بازار اختیار معامله، حجمی معادل ۱۲۰.۰۶۱ قرارداد را به ارزش (Notional Value) نزدیک به ۱۲۰ میلیارد ریال، در بورس تهران معامله کردند و رکورد بی سابقه‌ای را در تاریخ معاملات این بازار به ثبت رساندند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر ، بالاترین رکورد معاملاتی در بازار قراردادهای اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران، مربوط به تاریخ ۲۷ فرودین ماه ۹۸ و با حجمی بالغ بر ۵۰.۰۲۰ قرارداد بود که طی معاملات روز گذشته با رشد ۱۴۰ درصدی مواجه شد.

همچنین بیشترین حجم معامله روز گذشته، به ترتیب اختیارمعاملات سهام شرکت­ های بانک تجارت (وتجارت)، ملی صنایع مس ایران (فملی) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) به ثبت رساندند و اختیارمعاملات سهام شرکت ­های بانک ملت (وبملت)، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) و ایران­خودرو (خودرو) رتبه ­های بعدی را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است، هم­ اکنون در بازار اختیارمعاملات بورس اوراق بهادار تهران نمادهای معاملاتی ­ای با سررسیدهای تأثیر معاملات قبلی بر معاملات جدید خرداد، مهر، آبان، دی و بهمن ۹۸ و بر روی دارایی پایه­ های پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، بانک ملت (وبملت)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، معدنی و صنعتی گل­ گهر (کگل)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، گروه مپنا (رمپنا)، ایران­ خودرو (خودرو)، فولاد خوزستان (فخوز)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)، مخابرات ایران (اخابر)، معدنی‌ و صنعتی چادرملو (کچاد) و بانک تجارت (وتجارت)، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) و پالایش نفت تهران (شتران) تعریف شده و قابل معامله است.

اهمیت روانشناسی در معاملات بازار بورس

روانشناسی معامله گری

ادعا می‌شود که در زندگی فردی هوش (IQ) به‌تنهایی لازمه موفقیت محسوب نمی‌شود. هوش دیگری به نام هوش هیجانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در معاملات نیز تحلیل گری به‌تنهایی موجب موفقیت در بازار بورس نمی‌شود. بلکه تحلیل گری به همراه رعایت اصول روانشناسی بازار بورس و معامله گری باعث موفقیت فرد در بازارهای مالی می‌شود.

روانشناسی معامله گری

چرا معامله گران در بازار نسبت به طرح خود پایبند نیستند؟

در بازارهای مالی یکی از عمده ویژگی‌هایی که افراد در انجام خرید و فروش دارند این است که به طرح خود پایبند نیستند. دلیل این امر این است که اکثر معامله گران در زمان معاملاتی بازار، طرح خرید خود را نمی‌نویسند. این ازلحاظ معاملاتی کاملاً اشتباه است. زیرا در این زمان، ذهن هیجانی کاملاً بر ذهن منطقی غلبه دارد.

بهترین رفتار معاملاتی این است که تحلیل و طرح خود را در شب قبل از بازار بنویسید. به این دلیل که در این زمان معامله ای انجام نمی‌شود. ذهن منطقی شما کاملاً بر ذهن هیجانی مسلط است. این باعث می‌شود با تمرکز کافی سهام را تحلیل کنید یا سهام مناسبی برای خرید انتخاب نمایید.

در زمان معاملاتی بازار با بررسی طرح معاملاتی خود که شب قبل آماده کردید هیچ‌گونه هیجانی نمی‌تواند شمارا تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه بهترین عملکرد را خواهید داشت.

از لحاظ روانشناسی، به چند دلیل ممکن است ذهن معامله گر آشفته شود

خوش‌بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار

داشتن چند استراتژی تحلیل گری (استفاده معامله گر از چند روش تحلیل گری)

ترس و طمع

۱- خوش‌بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار

یکی از دلایلی که ذهن معامله گر دچار آشفتگی می‌شود و نمی‌تواند معاملات صحیحی انجام دهد، انتظارات غلط از بازار است. یعنی وقتی معامله گر سهمی را خریداری می‌کند، نسبت به آن سهم خوش‌بین می‌شود و مطمئن است که آن سهم رشد خواهد کرد.

این اطمینان و خوش‌بینی افراطی باعث می‌شود که معامله گر حتی در زمانی که سهام وی در روند نزولی قرار می‌گیرد، سهم را نفروشد. خوش‌بینی و امید واهی نسبت به سهم ممکن است منجر به زیان شدید معامله گر ‌شود. بالعکس زمانی که معامله گر سهمی را تحلیل می‌کند و می‌داند که با توجه به تحلیلی که انجام داده سهم خوبی است، اما دریافت اخبار نادرست منجر به بدبینی فرد نسبت به آن سهم می‌شود. در این زمان از خرید آن سهم منصرف می‌شود. باعث می‌شود که سهم مناسب را با بدبینی ناشی از اخبار نادرست از دست بدهد.

روانشناسی معامله گری

در بازارهای مالی به چند نکته معامله گری باید توجه کرد

 1. بازار نه دوست ما است و نه دشمن ما.
 2. بازار کاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی است و باید انتظار هر اتفاقی از بازار را داشته باشیم.
 3. معامله گری کاملاً یک امر فردی است و هیچ‌کس جز خود فرد نمی‌تواند نسبت به خرید یا فروش سهمی به شما اطمینان خاطر دهد.
 4. خریدهای ناشی از ذهن هیجانی و بدون طرح و تحلیل، حتی در صورت رشد سهم، امری کاملاً اشتباه است. زیرا باعث می‌شود که نسبت به تحلیل های خودتان بدبین شوید. (شانس نمی‌تواند در درازمدت موجب موفقیت معاملات بورسی شما شود.)

۲- استفاده معامله گر از چند روش تحلیل گری

یکی از پراهمیت‌ترین آیتم‌های معامله تأثیر معاملات قبلی بر معاملات جدید گری این است که نسبت به تحلیل خود پایبند باشید. زیرا زمانی که بازار دچار روند نزولی می‌شود، تمام تحلیل‌ها ضعیف عمل می‌کنند.

زمانی‌که در بازار نزولی، معامله گر سهمی را تحلیل کند و روند سهم بر خلاف تحلیل وی باشد. او گمان می‌کند که تحلیلش دارای نقص بوده است. در این موقعیت معامله گر ممکن است از روش تحلیلی دیگری استفاده کند. اگر به‌ صورت اتفاقی آن سهم جدید بازدهی مناسبی داشته باشد، او نسبت به تحلیل اولیه بدبین می‌شود. معامله گر به تحلیل دوم که ممکن است حتی ضعیف‌تر از تحلیل اول باشد، جذب می‌شود. بعد از مدتی و انجام چند خرید با تحلیل دوم سهم ها بازدهی موردنظر را ندارد. ذهن معامله گر مجدد آشفته می‌شود و پی‌درپی تحلیل خود را تغییر می‌دهد. این باعث می‌شود در بازار شکست‌خورده و ایراد را از بازار بداند!

نسبت به طرح و تحلیل گری خودتان پایبند باشید و برآیند معاملاتتان را در چند ماه با تحلیلی که دارید بسنجید.

روانشناسی معامله گری

۳- ترس و طمع معامله گران

در بازار بورس ترس و طمع زمانی ایجاد می‌شود که شما سهمی را در یک قیمت خریداری کردید و پس از خرید دچار افت قیمت شده است. در این زمان ذهن معامله گر این دستور را می‌دهد که سرمایه شما دارد از بین می‌رود. این باعث می‌شود که خارج از طرح و بر اساس هیجانات ناشی از بازار تصمیم درستی نگیرید و معاملات اشتباهی را انجام دهید.

راه مقابله با هیجان روانشناسی ناشی از ترس معامله گر

تنها راه مقابله و برخورد با آن داشتن یک طرح معاملاتی است. اگر معامله گر قبل از خرید یک سهم، از همه جهات سهم را بررسی کرده باشد و از همان ابتدا به‌صورت دقیق، نقطه ورود و خروج از سهم را مشخص کرده باشد، باعث می‌شود در بازار با افت‌وخیز قیمت دچار ترس و هیجان نشود. و فقط به طرح معاملاتی خود متمرکز شود.

طمع چه زمانی به وجود می‌آید؟

از نظر علم روانشناسی، طمع زمانی به وجود می‌آید که معامله گر سهمی را خریده باشد و قیمت سهم با رشد قیمتی خوب مواجه شود. با این‌حال که همه تحلیل‌ها نشان می‌دهد که موقع فروش سهم است و جایی برای رشد بیشتر قیمتی نیست اما ذهن معامله گر براثر جو روانی، طمع می‌کند و سهم را باوجود اینکه طرح، به نقطه خروج رسیده است، سهم را نمی‌فروشد. می‌خواهد بیشتر سود کند و ممکن است سهم وارد روند نزولی ‌شود. در نهایت سبب می‌شود که معامله گر سود زیادی را از دست بدهد یا حتی دچار زیان شود.

آموزش بورس

اخبار چه تأثیری بر تحلیل گری و معاملات ما دارند؟

یکی از عوامل روانشناسی که باعث می‌شود ذهن معامله گر آشفته شود و نسبت به تحلیلات خود پایبند نباشد، وجود اخبار نادرست و نامرتبط است. بسیار بودن حجم اخبار و اطلاعات منتشرشده از سرویس‌های خبری، ممکن است معامله گر را دچار سردرگمی کند و حتی برداشت او از تأثیر این اخبار بر روی روند سهام را دچار اشتباه کند. در کنار این مطلب وجود اخبار نادرست و کذب که از طریق افرادی سودجو با هدف‌های مختلف منتشر می‌شود ممکن است تحلیل معامله گران را دچار سوءبرداشت کند و آن‌ها زیان‌آورترین معاملات را انجام ‌دهند.

در بازار بدون درکی از اخبار درست و غلط و فقط با استفاده از تحلیل صحیح می‌توان روند را پیش‌بینی کرد. به گفته نیکلاس دارواس که از معروف‌ترین معامله گران بازار مالی است: یکی از بزرگ‌ترین دشمنان در بازار گوش‌های معامله گر است.

نتیجه‌گیری

تحلیل گری تنها ۲۰ درصد از مسیر موفقیت در بازار است ۸۰ درصد دیگر بحث معامله گری است. زیرا در بازار هیجانات و مسائلی روانشناسی وجود دارد که باعث می‌شود شما به تحلیلات خود عمل نکنید. بنابراین یک ذهن آماده و منظم در بازار باعث می‌شود تصمیمات درستی گرفته و یک معامله صحیح انجام شود. پیشنهاد می‌کنیم برای تقویت مهارت معامله‌گری خود به دوره سبک زندگی معامله گر مراجعه کنید.

سبک های معامله گری و انتخاب سبک معاملاتی متناسب با شخصیت

سبک های معامله گری

معامله گری چهار سبک اصلی دارد. که به وسیله آن می توان معامله گران را در چهار دسته‌ی معامله گر اسکالپر، معامله گر روزانه، معامله گر سوئینگ یا همان نوسانگر و در نهایت معامله گر پوزیشن قرار داد. تفاوت بین سبک های معامله گری بر اساس مدت زمان انجام معاملات است. معاملات اسکالپ فقط در چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه انجام می شود. معاملات روزانه چند ثانیه تا چند ساعت انجام می شود. معاملات نوسان گیری ممکن است برای چند روز زمان ببرد. معاملات پزیشن یا موقعیتی نیز از چند روز تا چند سال می تواند انجام می شود.

احتمالا معامله گران مبتدی در هنگام ورود به بازارهای مالی در انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت آنها سازگار باشد، مشکل خواهند داشت. اما شما باید بدانید که برای دستیابی به موفقیت بلند مدت و تبدیل شده به یک معامله گر حرفه ای، باید این کار را انجام دهید. اگر یک معامله گر هستید و هنوز احساس می کنید که سبک معامله گری خود را پیدا نکرده اید. این مقاله به شما کمک خواهد کرد. تا با برخی از ویژگی های شخصیتی که هر کدام از انواع سبک های معامله گری نیاز دارد، آشنا شوید.

انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت شما سازگار است. شانس بیشتری برای سودآوری به عنوان یک معامله گر به شما می دهد. بنابراین حتی اگر برخی از ویژگی های ذکر شده را دوست ندارید، در این مورد کاملا صادق باشید.

معامله گری به روش اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپ یک روش معامله گری بسیار سریع است. معامله گر اسکالپر اغلب در عرض چند ثانیه چندین معامله مختلف انجام می دهند. این بدان معناست که ممکن است کل معالات آنها یک دقیقه طولانی طول بکشد، آن هم یک دقیقه کوتاه.

معامله گری به روش اسکالپینگ بیشتر مناسب معامله گران فعال و متمرکز بر بازار است. که می توانند تصمیمات آنی را بگیرند و بدون تردید به آنها عمل کنند.

افراد بی حوصله اغلب بهترین اسکالپرها را تشکیل می دهند زیرا انتظار دارند که معاملات آنها بلافاصله سودآور شود. در صورتی به سود نرسند، آنها به سرعت از معامله مورد نظر خود خارج می شوند.

برای موفقیت به عنوان یک معامله گر اسکالپر نیاز به تمرکز زیادی دارید. این شیوه معاملاتی مناسب برای افرادی که به راحتی حواسشان پرت می شود یا مستعد رویا پردازی هستند، نیست. بنابراین اگر هنگام خواندن این مطلب به چیز دیگری فکر کرده اید، معامله گری به روش اسکالپینگ مناسب شما نیست.

معامله گری به روش روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه مناسب معامله گران است که ترجیح می دهند معامله ای را در همان روز شروع و به اتمام برسانند. اگر شما فردی هستید که وقتی شروع به رنگ آمیزی آشپزخانه خود می کنید، تا پایان اتمام کار در آشپزخانه به سراغ رختخواب نمی روید، معامله گری روزانه مناسب شماست. حتی اگر این بدان معناست که تا ساعت 3 صبح بیدار بمانید.

بسیاری از معامله گران روزانه هرگز نوسانگیری یا معامله بلند مدت را انجام نمی دهند. آنها نمی توانند شب ها راحت بخوابند. زیرا می دانند که یک معامله فعال دارند که می تواند تحت تأثیر حرکت قیمت ها در طول شب قرار گیرد و باعث ایجاد زیان شود.

معامله گری به روش نوسان گیری (Swing Trading)

معاملات نوسان گیری برای افرادی که برای ورود به معامله صبر می کنند، اما پس از ورود به آن سود سریع می خواهند مناسب است. معامله گران نوسان تقریباً معاملات خود را یک شبه نگه می دارند. بنابراین اگر هنگام انجام کار دور از کامپیوتر عصبی هستید، این روش برای شما مناسب نیست. معاملات نوسان به طور کلی نیاز به حد ضرر بزرگتری نسبت به معاملات روزانه دارد. بنابراین توانایی حفظ آرامش هنگام معامله ی که بر خلاف میل شما حرکت می کند، بسیار حیاتی است.

معامله گری به روش پوزیشن (Position Trading)

معاملات پوزیشن طولانی ترین نوع معاملات است. اغلب معاملاتی دارند که چندین سال دوام می آورند. بنابراین، معاملات پوزیشن تنها برای معامله گران صبور و کم تحرک مناسب است. اهداف قیمتی معاملات پوزیشن اغلب چند صد درصد هستند. اگر هنگامی که در یک معامله شما 25 درصد سود کرده اید، ضربان قلب شما شروع به کار می کند، احتمالاً معامله پوزیشن برای شما مناسب نیست.

معامله گران پوزیشن باید بتوانند نظر عمومی را نادیده بگیرند. معاملات پوزیشنی اغلب از طریق بازارهای گاو و خرس انجام می شود. به عنوان مثال، زمانی که عموم مردم متقاعد شوند که بازار رو به رشد است، ممکن است معامله شما یک سال به طول انجامد. اگر افراد دیگر به راحتی شما را تحت تأثیر قرار می دهند، معامله گری به روش پوزیشن برای شما یک چالش خطرناک خواهد بود.

نکته مهم در مورد سبک های معامله گری: به سبک معاملاتی خود وفادار باشید.

انتخاب سبک معاملاتی مستلزم انعطاف پذیری است تا بدانید وقتی یک روش معاملاتی برای شما کار نمی کند. همچنین نیاز به ثبات دارد تا با سبک مناسب حتی در مواقعی که عملکرد آن عقب افتاده است، بمانید.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران جدید مرتکب می شوند تغییر سبک معاملات (و سیستم های معاملاتی) در اولین زیان های آن است. تغییر مداوم سبک معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما راهی مطمئن برای دور شدن از موفقیت در بازارهای مالی است. هنگامی که بر یکی از سبک های معامله گری مسلط شدید، به آن وفادار بمانید. وفاداری شما به سبک معامله گری خود، در دراز مدت به شما پاداش می دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.